POSTZEGELCLUB LEUVEN

 Onder dit editoriaal "De posttarieven in België vanaf 1 januari 2024

 

Editoriaal 407

We maken gebruik van deze pagina om het verloop van de algemene vergadering van 20 februari 2024 weer te geven. Immers zowel het recente verleden van club, het jaar 2023, als het pas gestarte verenigingsjaar 2024 kwam aan bod.

We hielden vooraf rekening met het feit dat slechts de helft van het bestuur, d.i. de ondervoorzitter en de voorzitter, aanwezig zouden zijn en dit door ziekte van de penningmeester en vakantie van de secretaris.  

De loten lagen reeds vanaf 17:30 uur ter beschikking van de leden, zodat er tijd was voor enig overleg met beide commissarissen rekeningen vóór de aanvang van de vergadering. Er was geen jaarbalans ter beschikking en de controle van de rekeningen kon niet plaatsvinden. Van de bankrekening kenden we de stand. De kasinhoud werd geteld vóór de aanvang van de vergadering zodat we toch in staat waren om de actuele financiële situatie toe te lichten.

De toestroom van de leden duurde langer dan verwacht, zodat het voorziene programma wat achterstand opliep. Er was dus tijd om zich van een biedplaatje te voorzien. Omstreeks 18:30 uur stak de voorzitter van wal met een hartelijk welkom. Hij vermeldde de afwezigheid van de helft van het bestuur en gaf enige toelichting bij de financiën 2023, zover dit mogelijk was. Uiteraard werd door de commissarissen rekeningen Jos R. en Marc D. geen verslag gemaakt en werd er niet aan de leden om kwijting gevraagd. Er werd beslist dat beide commissarissen, eens de penningmeester genezen, hun taak zouden opnemen. Beide heren waren bereid, mits de toestemming van de aanwezigen, om ook volgend jaar de rekeningen, die van 2024, te controleren. Zo beslist en dus genoteerd !

In zijn toespraak, punt 6 van de agenda, wijst de voorzitter naar het speciale karakter van het jaar 2024. Dat de club nu 70 jaar bestaat is reeds meermaals onderwerp van gesprek geweest, doch enige vooruitgang is momenteel nog niet geboekt. Dit komt mede door het feit dat het niet gemakkelijk is, ondoenbaar zelfs, om vier bestuursleden rond de tafel te krijgen, laat staan aan “70 jaar” te werken. Een verzachtend detail: wat willen de leden?

De voorzitter legt de aanwezigen enkele mogelijkheden voor en laat een papier rondgaan waarop zij hun interesse voor volgende mogelijkheden kunnen kenbaar maken.

Wat denken we als lid van een

  • busreis naar Brabantfil24.be (nationale tentoonstelling met voorverkoop in Trademart aan de voet van het Atomium). Echtgeno(o)te, vriend(in) kan mee, vertrek 09:00uur – terug 18:00 uur.

Er zijn andere activiteiten mogelijk in de nabijheid van Trademart.. Zelfs Brussel centrum misschien.

10 geïnteresseerden

  • Gezamenlijk etentje, op de middag 12:30 uur of avond 18:00 uur. De keuze bepaalt de plaats (Heverlee – Leuven). Echtgeno(o)te, vriend(in) kan mee aanschuiven

12 geïnteresseerden.

  • Organisatie evenement : een studiedag met info activiteiten van de leden, met voordrachten, jeugdstand

7 geïnteresseerden

We vergeten de interesse niet voor de ontvangst op het stadhuis. Interesse in een subsidie van de stad voor dit jubileum is er ook, omdat dit toelaat sommige activiteiten te financieren. In tegenstelling met vroeger zijn we genoodzaakt om te investeren in de postzegelbeurs.

Van het organiseren van een voorverkoop met tentoonstelling in 2025 wordt afgezien, aangezien er, zo blijkt, geen Leuvens onderwerp op de plank ligt.

De vraag drong zich op: wie is bereid actief mee te helpen aan de organisatie?

Wie is bereid om tot het bestuur toe te treden en in de toekomst taken op te nemen? Immers, zodra iemand op een vergadering ontbreekt, valt het werk op de schouders van anderen. Bovendien, een te grote belasting maakt niet gelukkig en zo’n situatie kan niet blijven duren.

De avond na de vergadering volgde er een positieve noot (*).

Een mededeling in dit verband: de materiaaldienst is afgeschaft. U kunt tegen verminderde prijs rechtstreeks bestellen bij José Van Hoegaerden die steeds aanwezig is op de vergaderingen (ook info via Loven Boven).

De voorzitter vervolgt met : men wordt als bestuur niet blij van een vroeger sluitingsuur van het lokaal in de nabije toekomst. Het is nu reeds moeilijk om voor elk lid geschikte uren te vinden om te vergaderen. Een vroeger uur zal zeker de professioneel actieve leden discrimineren, terwijl gepensioneerden sowieso iets vroeger de deur uitkunnen.

 De vereniging moet werkbaar zijn: het is belangrijk dat vergaderingen voor elk lid mogelijk zijn, dat er kan worden gewerkt met catalogen in een bibliotheek, dat een ruildienst toegankelijk en te organiseren is, dat een verkoop onder leden met dozen en boeken kan worden gehouden, dit alles passend in een financieel haalbare clubwerking.

Er waren geen schriftelijke vragen in punt 7 zodat we toe waren aan de wedstrijd 2023.

Vooraleer over te gaan tot de verkoop onder leden was er tijd voor een biedplaatje, voor een geschenk in de vorm van een blauw-zilverkleurige stylo waarop de naam van de vereniging te lezen is en voor de geschenken van januari in de vorm van een insteekboekje en de eerstedagenvelop van TBC post van 3-12-2023.

 Er werd nieuwsgierig uitgekeken naar de uitslag van de wedstrijd 2023. In Loven Boven 403 werd reeds gesteld dat de prijzen voor de deelnemers met de vijf (5) hoogste scores dezelfde zullen zijn als voor de wedstrijd van 2022, doch dat over de fles wijn voor de andere deelnemers nog wordt nagedacht. We denken dat het clubgeld nuttiger kon worden besteed. We bedanken iedereen voor hun deelname.

De volgende personen vielen niet in de prijzen: door slechts aan 1 van de 6 opgaven deel te nemen, kan geen hoge score worden verwacht. Twee bestuursleden streden voor de laatste plaats: Gunner Bergman met 18 en Tony Dewit met 24 punten. Op de 13de plaats vinden we Hubert Reygaerts met 79 punten en de deelname aan 5 opgaven door Pierre Everaerts was goed voor 80 punten. André Ickx bezet de 11de plaats met 87 punten. De schiftingsvraag bepaalde de volgorde van 2 deelnemers met 97 punten: Hendrik Gidts op plaats 9 en Johan Surmont op 10. Een totaalscore met 100 punten was er voor Bart Holvoet op plaats 8. Dit is 1 punt lager dan Guido Rybels op plaats 7. Rudi Hoste bezet plaats 6 met 104 punten.

In de prijzen vielen:

▬  Rita Denys met 111 punten, goed voor een waardebon van €25,00.

▬  Guy Schepers op plaats 4 met 121 punten kreeg een waardebon van €40,00.

▬ Bart Gymonprez verzamelde 125 punten en bezet plaats 3, goed voor een waardebon van €60,00

▬ Alain Reygel kwam een paar punten tekort voor winst. Zijn 138 punten waren goed voor een waardebon van €75,00.

▬ Laurens Dumont verzamelde 140 punten, goed voor de 1ste plaats en een waardebon van €100,00.

Deze wedstrijden werden en worden georganiseerd met een dubbele bedoeling:

▬ meer leden op de vergaderingen omdat opgaven moeten worden opgehaald en oplossingen dienen te worden ingeleverd tijdens de vergaderingen

▬ meer bekijken dan alleen zegels, ook aandacht voor details, postkantoren, afstempelingen, … al dan niet op brief (wedstrijden 2022, 2024), bovendien, ken uw vereniging (wedstrijd 2023).

 Vóór het begin van de verkoop onder leden werd gevraagd om na de verkoop nog even te  blijven zitten. Een vrijwilliger werd bereid gevonden om dan aan iedereen een consumptiekaartje uit te delen, waarmee men beneden in het café iets kon bestellen, zodat we beiden, ondervoorzitter en voorzitter, tijdens het rekenen en klaarleggen van de loten niet worden gestoord.

We vonden ook nog twee vrijwilligers die ingegeven schriftelijke biedlijstjes ter harte wilden nemen.

 Na de verkoop onder leden werd de vergadering gesloten omstreeks 20:00 uur.

 ____________________________________________________________________________________________

(*) Na de vergadering kreeg ik een mailbericht waarin een lid duidelijk zijn interesse in de werking van de club te kennen gaf. Er volgde een antwoord en het is de bedoeling om dit binnenkort te bespreken. De voorzitter dacht aan een open bestuursvergadering gezien de vereiste hulp bij de organisatie van de viering(en) voor het 70 jarig bestaan in 2024 en de werking van de club. Hij hoopt stilletjes op meer interesse.

____________________________________________________________________________________________ 

Posttarieven in België vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht: 1 = €1,43 - 1E = € 2,66 – 1W = 2,88, maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het “postpunt” (per 10 Nationaal of per 5 Internationaal / Europees).

Indien men zijn postzegels Europees per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bedragen: 1 = €1,46 --- 1E= 2,78 --- 1W= 3 of veelvouden

Men mag zijn postzending ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!). Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat bijvoorbeeld €1,46 of 59 BEF. Alleen voor vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1 en 1E.

Er trad wel een nieuwe reglementering inwerking voor het versturen van “PRIOR” zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden en voor aangetekende zendingen (€2,27/stuk of €22,40 per 10 / €11,20 per 5 ). De huidige geldende postzegels werden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

De aantekentaks bedraagt €6,62 en het bericht van ontvangst is €1,47 (beide verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in BEF / €).

Binnenland

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€1,46 = 59 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€2,92 = 117,80 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g

€4,38 = 176,70 BEF

 

Europa

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€2,78 = 112,15 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€8,34 = 336,45 BEF

 

Wereld 

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€3,00 = 121,00 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€9,00 = 363,00 BEF

Welke oude postzegels mogen nog worden gebruikt? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt  De Post in haar Postinfo 07 van februari / maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog worden gebruikt die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman, enz.). Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding “b.g.” of “in gebruik” bij de beschrijving van de zegels staat.

Er mogen GEEN opgedrukte zegels uit postwaardestukken meer gebruikt worden vanaf nu.