De geschiedenis van de club (1954 – 2019)

 

  K.V.B.P. – Afdeling Leuven (1954 – 2020), vanaf 2021 Postzegelclub Leuven (2021- heden). 

De samenvattende tekst vanaf 2020 tot heden is er nog niet..

 

 

Voorwoord.

De vereniging draagt sinds 2021 de naam “Postzegelclub Leuven” en werd sinds haar oprichting K.V.B.P. – Groep Leuven, later - Afdeling Leuven of K.V.B.P Leuven genoemd. Door de veranderde filatelistische wereld, door de vele door de club zelfstandig georganiseerde projecten was de club toe aan een neutrale doch herkenbare naam.

Deze bijdrage is de samenvoeging van twee teksten die tot stand kwamen op twee belangrijke tijdstippen in het bestaan van de club: 2004 en 2019., passend bij de viering van resp. het 50 en 65-jarig bestaan van de vereniging. Dit overzicht bevat geen afbeeldingen.

Beide delen werden samengesteld resp. aan de hand van de volledige verzameling Loven Boven, van de dossiers “secretariaat” en “voorverkopen” en de verslagen van bestuursvergaderingen van 1978 tot 2008 en van 2008 tot 2019.

De delen die samen de eerste 65 jaar van de geschiedenis van de club beschrijven, ruim en gevarieerd gedocumenteerd, werden in het clubtijdschrift Loven Boven in afleveringen gepubliceerd. Het gedeelte dat handelt over de eerste 50 jaar van het bestaan werd in boekvorm ingebonden in een beperkt aantal exemplaren en maakte deel uit van de viering van dit jubileum. Het boek ”Een reis van vijftig jaar” bevat extra documentatie met scans van originele filatelistische stukken en oorspronkelijke teksten.

Voor de volledigheid: in Loven Boven nummer 191, het derde nummer van het jaar 1984, verscheen reeds een twee pagina’s lange tekst die de geschiedenis van de vereniging samenvatte vanaf de stichting tot eind 1983. Aangezien het onmogelijk bleek om in dezelfde stijl verder te schrijven, werd dit deel herschreven.

Rudy De Vos

Voorzitter

 

De geschiedenis.

De Leuvense afdeling van K.V.B.P. – Afdeling Leuven,  toen V.B.P.- Groep Leuven genoemd, werd op 24 november 1954 reeds voor de derde maal opgericht tijdens een contactvergadering die plaats vond in “Hotel de la Gare” aan het Martelarenplein te Leuven. De eerste oprichting dateert van 1939 met zetel in “Den Bel” op de Tiensestraat; de tweede van 1941 met vergaderlokaal in “Het Paradeske” aan het Margarethaplein, beide te Leuven. Hoe lang deze voorlopers hebben bestaan is onduidelijk, doch wij menen te mogen aannemen dat hun kort leven te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog.

Van 3 tot 11 september 1955 werd door de vereniging ter gelegenheid van de “VBP Philatelistische dagen” met een bijzondere datumstempel op 3, 4 en 5 september, de eerste tentoonstelling georganiseerd in het toenmalige vergaderlokaal “Hotel Majestic” te Leuven. Er werden een aantal herinneringsitems aan het publiek aangeboden, waaronder de sluitzegels van de Bond met rode opdruk LEUVEN, 3 – 11 – IX – 1955. Sindsdien kwamen talrijke leden de rangen versterken.

In december 1955, één jaar na de oprichting, verscheen het eerste, vier pagina’s tellende  rondschrijven. Hierin vinden we terug dat vanaf 7 december de vergaderingen elke woensdagavond doorgaan in “Café au Club” op het Martelarenplein. Naast familienieuws was er aandacht voor de nieuwe uitgiften en voor de door clubleden gevonden variëteiten. Verder vindt men erin een kritische nota over Belgische toeslagzegels en de rubrieken “wist u …” en “wat ge moogt, maar niet moet geloven”.

In het rondschrijven nummer 2 van januari 1956 lezen we in “editoriaal” van de heer E.H. Van Dormael het volgende:

Als het tweede nummer van onze “Medelingen” het licht ziet, dan kunnen we niet anders dan er ons om verheugen! ‘n Rasechte philatelist ziet graag ‘n bulletijn over zijn liefhebberij binnenkomen. Maar ik vind die titel “Rondschrijven” zo …”officieel”… zo koud … zo stijf. Zou het niet heel wat intiemer klinken moesten we het kind, van ‘n paar maanden oud, eens dopen en ‘n naam geven die bij voorkeur ”Leuvens” zou klinken? We doen hier maar een voorstel; het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de “volksopinie”: in demokratisch regiem heeft ieder recht op spreken en denken. Wat denk je van “LOVANIA” of beter nog van “LOVEN-BOVEN”? Dat zou specifieke “petermannentaal zijn, en buitenstaanders zouden weten van wie die “mededelingen uitgaan”.

Nog in deze kritische tekst wordt een oproep gedaan geen dingen te publiceren die iedereen reeds weet, doch om een tijdschrift op de markt te gooien die ontspruit aan de voorstellen en inspiratie van allen. Naast de vaste rubrieken van het eerste nummer, vinden wij een nieuwe rubriek met informatie over nieuwe stempels en lezen we eveneens in “Steek zelf een verzameling in mekaar” dat de tijd van de wereldverzamelingen tot het verleden behoort, dat het verzamelen van klassiekers te duur is en dat de beeldfilatelie opgang maakt.  

Vanaf het derde nummer, gedateerd februari 1956, werd de naam Loven Boven gebruikt. Op 5 februari 1956 organiseerde de Leuvense afdeling voor het eerst een veiling die voor alle VBP-leden toegankelijk was. De toenmalige secretaris, de heer P. Vanden Bergh, was de contactpersoon indien het de bijhorende catalogus betrof. Er werden duizend exemplaren gedrukt. Het ledenaantal in maart 1956 bedroeg bijna 60.

Op 30 mei werd een gratis tombola aangekondigd en gehouden. In de maanden juni t.e.m. augustus werd slechts tweemaal maandelijks in plaats van wekelijks afwisselend ’s zondags en ’s maandags vergaderd. Op 5 september werden de aanwezigen opnieuw op een gratis tombola vergast en op zondag 7 oktober 1956 werd de tweede veiling met tombola voor de ganse VBP te Leuven georganiseerd.

Dat jaar verschenen er tien nummers van Loven Boven op een totaal van tweeëndertig pagina’s. Naast de vaste rubrieken vinden we er volgende artikels terug: “50 jaren Internationale Rotary (1905-1955)”, ”Regeerders over de Oostenrijkse Nederlanden (1713-1794) op postzegel”, “De huidige rondstempels van Indonesië”, “De verplaatsingen van het Automobielpostkantoor” en “De aangifte van Tijd op Belgische Poststempels in 1956”.

Aan het eind van dát jaar viert de Leuvense VBP-groep twee verjaardagen: één jaar maandblad en haar tweejarig bestaan. In het laatste nummer van 1956 (nr. 11) vinden we een oproep tot de Algemene Vergadering van zondag 16 december 1956. In “Geacht medelid” lezen wij dat de hoeveelheid dagelijks werk dat door de vele realisaties waarvoor de Leuvense groep de afgelopen twee jaar had getekend, steeds groter werd en hoofdzakelijk werd verricht door de toenmalige secretaris die bovendien ook nog schatbewaarder, … was.

Wij citeren onderstaande tekst:

“Een splitsing van de verschillende taken dringt zich derhalve op. In naam van de groep doen wij daarom een oproep tot alle leden en bijzonder tot diegenen onder hen, die over vrije tijd beschikken, om èèn of andere taak op zich te willen nemen.

Zoals hoger reeds gezegd werd het huidige bestuur aangesteld door het Hoofdbestuur van Antwerpen. Het lijkt ons echter billijk dat de leden van Groep Leuven zelf zouden beslissen wie zij als bestuurslid van hun groep wensen.”

Het gevolg was dat vanaf dan een nieuw bestuur werd geïnstalleerd dat bestond uit herkozenen en nieuw verkozenen: een voorzitter, een ondervoorzitter-secretaris-schatbewaarder, een ruilmeester, een bibliothecaris en twee personen voor de redactie van het maandblad.  Dit en ook het feit dat de woensdagvergaderingen werden vervangen door wekelijks, afwisselend een zondag- en maandagvergadering, vinden we terug in het eerste nummer van 1957. Uit het woordje “Geacht Medelid”, dat ondertussen een vast item was geworden en uitgebreid over de activiteiten van de vereniging berichtte, leiden wij af dat 1957 voor de VBP-Leuven een topjaar was. Het belangrijkste evenement is ongetwijfeld de competitieve nationale tentoonstelling (een gestempelde nr. 1 van vóór 1900) gehouden van 12 tot 16 oktober in de Militiezaal van het stadhuis te Brussel ter gelegenheid van de viering van twintig jaar VBP. Twee bestuursleden, P. Vanden Bergh en J. Vranckx, van VBP – Groep Leuven werden door het Hoofdbestuur aangezocht om deel uit te maken van het organisatiecomité. De eerste gezamenlijke reis op 13 oktober ging dan ook richting Brussel. Door de wedstrijdjury werd de eerste plaats in de interclubwedstrijd toegekend aan de V.B.P. – Groep Leuven waarvoor zij de gouden erepenning en de beker van het Hoofdbestuur kreeg. Een aantal leden behaalde in de individuele wedstrijd een ereplaats.

Ter gelegenheid van Sint Niklaas en de eindejaarsfeesten werd op zondag 8 en maandag 16 december een gratis tombola gehouden met waardebons als prijzen, geldig voor de aankoop uit ruilboekjes. Tijdens het jaar 1957 waren er 43 vergaderingen.

Dat jaar verschenen er tien nummers van Loven Boven (op 35 pagina’s) waarin we naast de vaste rubrieken volgende teksten terugvinden:  “Hoe leg ik een kleine verzameling aan van de 16de Olympische Spelen van Melbourne in 1956”; “Een jonge peterman zette zijn eerste schreden op het doornige pad van de philatelie”; “Enkele wetenswaardigheden voor de postzegelverzamelaars” en “Rondom de postzegelhistoriek”.

Vanaf februari 1958 werd wekelijks (in de zomermaanden tweewekelijks zoals voorheen) vergaderd afwisselend op dinsdag en zondag. Op 23 maart en 21 december werd een grote postzegelveiling in het clublokaal gehouden. Op 27 mei konden de aanwezigen genieten van een gratis tombola en op 26 oktober zorgde de aangekondigde tombola met o.a. de Belgische postzegels nummer 1, 2, 3 en 8 voor een grote opkomst.

Uit de elf Loven Bovens gespreid over vierentwintig pagina’s kunnen wij opmaken dat het een eerder rustig jaar was, waarin vooral oog was voor clubactiviteiten. In het artikel “Stenen in de kikkerpoel”, een vervolg van een korte inleiding gepubliceerd het jaar dat voorafging, werd de verzamelaar gewaarschuwd voor de misbruiken in de filatelie.

In 1959 (tien Loven Bovens uitgesmeerd over tweeëntwintig pagina’s) verschijnt een tweede artikel jeugdherinneringen van Dr. M. van Meensel: “Een jonge peterman zocht zijn weg in de philatelie”. Naast de berichten over de activiteiten van de verenigingen (de veilingen, tombola’s, aankoopbons, e.d.) is er aandacht voor een expo-verzameling, de zegels van Europa en het thematisch verzamelen. Met een grote veiling te Leuven op 20 december, waarvoor, zoals voor de veilingen die het jaar voordien in maart en december werden georganiseerd, 1000 veilingboekjes werden gedrukt, werd het boek van de jaren vijftig gesloten.

Het eerste jaar van dit decennium is een gewoon jaar. In tien Loven Bovens op veertien pagina's wordt het verenigingsleven samengevat: de data van de vergaderingen, de jaarlijkse tombola voor actieve leden, de nieuw ingeschreven leden en het familienieuws. Zoals voorgaande jaren werd er op aangedrongen dat de leden de landen die ze verzamelen meedelen, zodat het ruilen eenvoudiger wordt. Bovendien werden er korte nota's gebracht van de Belgische nieuwigheden, van voorafgestempelde zegels uit de U.S.A., de 17de Olympische Spelen en de Europa-uitgifte.

In 1961 bedroeg het lidgeld 60 BEF en werden de actieve leden terug met waardebons bedacht. Op 17 september werd een grote postzegelveiling gehouden. De veilingcatalogus werd apart aan de leden bezorgd. Omdat sommige bestuursleden de wens hadden uitgedrukt van hun functie te worden ontlast, werd op de Algemene Vergadering van 15 oktober een nieuw bestuur gevormd. In het oktobernummer (57) vinden we een anderhalve pagina lange tekst over "Postzegels die nooit verschenen".

Op de Algemene Vergadering van 21 januari 1962 werd het programma voor 1962 bekend gemaakt en werden de leden aangespoord mee te werken aan de ledenwerving. Om allerlei redenen, waarvan de spreekwoordelijke druppel in het februarinummer samen met pittige beschouwingen werd beschreven, werd uitgezien naar een ander vergaderlokaal. Vanaf de maand maart werd voortaan vergaderd in café Biertoren in de Diestsestraat, waar reeds binnen de maand twee veilingen werden afgewerkt. In de nummers van Loven Boven was er dat jaar op veertien pagina's aandacht voor tal van onderwerpen: boekbesprekingen, samenvattingen van buitenlandse artikels, de artikels “De geschiedenis van de Zegeldrukkerij”, “De cataloguswaarde”, “De plaatnummers van Engelse zegels” en het gedicht “De Filatelist”.

Zoals de voorgaande jaren werd bij het begin van het jaar 1963 een aanwezigheidspremie toegekend aan de leden die regelmatig de vergaderingen bezochten in de vorm van waardebons. Ze konden aangewend worden voor de aankoop uit ruilboekjes en nieuwigheden.

In Loven Boven nummer 64 staat:

"Dankzij het initiatief van enkele, ondernemende verzamelaars uit Tienen sloot thans ook in deze stad een postzegelkring aan bij de V.B.P. en wel de kring "Filatelia St.-Denijs". Ten einde deze jongste telg der V.B.P.-familie een hart onder de riem te steken, besloot het bestuur onze Tiense vrienden eveneens Loven Boven toe te sturen met opname der data van de vergaderingen aldaar."

In het volgende nummer werd een nieuwe verhuis aangemeld: omwille van onvoorziene omstandigheden diende opnieuw een ander lokaal te worden gezocht. Vanaf 7 april 1963 werden de vergaderingen van de steeds meer leden tellende Leuvense afdeling gehouden in Café des Sports.

"De V.B.P. groeit." Zo begint het bericht in Loven Boven nummer 66 dat de aansluiting van een Diestse vereniging met een behoorlijk aantal leden bij de V.B.P. meldde. Dat het hoofdbestuur de zaken op de voet volgde bleek op 5 mei 1963. De toenmalige Bondsvoorzitter Drs. M. van Meensel verleende aan onze vereniging de titel van "Moedergroep" omwille van het aandeel dat de Leuvense afdeling had in de heroprichting van de verenigingen te Tienen en Diest.

Nog hetzelfde jaar, gespreid over twee zondagen in oktober, ging de veiling door die door Leuven werd georganiseerd voor de ganse V.B.P. Hiertoe werden 2000 veilingsboekjes gedrukt.

Door de decentralisatie welke het hoofdbestuur had doorgevoerd, werd het lidgeld voor het volgend jaar (75 BEF) door de Leuvense afdeling zelf geïnd.

Op 1 maart 1964 werden alle leden op een Algemene Vergadering uitgenodigd om een voorlopig feestprogramma uit te werken voor de viering van het tweede lustrum. Op 12 en 13 september werd in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Leuven een tentoonstelling opgezet, die door de Burgemeester van Leuven werd geopend. Ter gelegenheid daarvan werd een tijdelijk postkantoor ingericht en werden herinneringsomslagen, gefrankeerd met de Europa '64 reeks, met de speciale datumstempel afgestempeld. In Loven Boven nummer 72 staat een oproep opdat alle leden hun relaties onder handelaars en zakenlui willen verzoeken de uitgifte van een programmaboekje voor de tentoonstelling door het plaatsen van reclameboodschappen te helpen financieren.

Vanaf de maand september werd op maandag i.pl.v. dinsdag vergaderd. In Loven Boven nummer 74 verscheen er een oproep tot de leden om, omwille van het vele werk dat een immer groeiende vereniging meebrengt, tot het bestuur toe te treden. Op het einde van het jaar versterkten twee leden het bestuur.

In besloten kring werd het tienjarig bestaan gevierd op 30 november: het 100ste lid dat zich in de loop van dat jaar had aangemeld werd gehuldigd en er werd een bijzondere tombola aan verbonden.

In de speciale, niet genummerde editie van Loven Boven van 1964 lezen we dat de filatelie even terzijde wordt geschoven om een bal te Leuven in te richten op vrijdag 15 januari 1965 die tevens de "kas" ten goede kan komen.

De in het nummer 75 van Loven Boven verschenen tekst, probeerde de gemoederen te kalmeren. Niet zozeer de verhoging van de lidmaatschapsbijdrage op zichzelf, doch de grootte van het bedrag dat aan het hoofdbestuur diende gegeven en de onregelmatige bezorging van De Postzegel zorgde voor beroering. De vereniging financieel gezond houden was de voornaamste betrachting. Alhoewel het bestuur de leden sust met het idee dat door het overbrengen van het hoofdbestuur van Antwerpen naar de "werkersploeg" van de groep Brugge, de problemen zullen worden opgelost, schrijft het Leuvense bestuur op 23 november 1965 een brief waarin dezelfde problemen worden aangekaart. In de maand die erop volgt ontvangt men te Leuven een arrogante brief van het hoofdbestuur. Zoals het vorige jaar werd op dertien pagina's, gespreid over zes Loven Bovens, vooral aandacht besteed aan het verenigingsleven en aan nieuwe de uitgiften van enkele Europese landen, waaronder België.

Bij gebrek aan een kandidaat-lid om de nieuwighedendienst verder te zetten, werd deze dienst na 29 maart 1965 opgeheven. Op 27 mei brachten de Leuvense leden een gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling te Diest ter gelegenheid van de voorverkoop van de St.-Jan Berchmanszegel. Op de twee eerste zondagen van oktober werd een veiling ingericht voor alle leden van de VBP vzw. Hiertoe werden 3000 veilingboekjes gedrukt met 12 pagina’s. Op het einde van het jaar werden de leden verzocht hun lidgeld over te maken op de postrekening van het hoofdbestuur.

In november schreef de Leuvense V.B.P. afdeling een brief aan de heer L. Mathys, gemeenteraadslid, om hun voorstel, een zegeluitgifte dat het Leuvense stadhuis toont, aan het stadsbestuur te willen voorleggen. Een eerste brief, die uiteindelijk leidde naar de uitgifte van de toeristische zegel, gecatalogeerd als nummer 1480 en de voorverkoop van 14 en 15 december 1968 in de voorzaal van het Stadhuis.

Op de Algemene Vergadering van 20 februari 1966 werd beslist voortaan drie maal maandelijks te vergaderen: tweemaal met ruildienst en éénmaal met ruimte voor ruilen en verkopingen onder leden. Op deze vergadering lichtte de toenmalige bondsvoorzitter het standpunt van het hoofdbestuur toe i.v.m. de grieven die door de Leuvense leden werden geformuleerd in november 1965 en dat in de annalen staat gemerkt als een bijwijlen vinnig debat onder het motto "ieder zijn waarheid". Op 27 augustus werd gezamenlijk per autocar (kostprijs 1070 BEF) de 1ste lustrum-tentoonstelling bezocht die door de dames-filateliekring "Antigone" te Antwerpen werd ingericht. Op 2 en 9 oktober tekende Leuven voor de organisatie van een verkoop die voor alle V.B.P. leden toegankelijk was. Het lidgeld voor 1967 werd in overleg met het hoofdbestuur door de Leuvense kring zelf geïnd.

Vanaf nummer 87 (december 1966 - januari 1967) draagt het rondschrijven Loven Boven hiermee gevolg gevend aan de reacties van de leden, een nieuw kleedje. Opdat elk lid in de toekomst zou weten wie de bestuursleden zijn en welke taak ze op hun hebben genomen, werd vanaf dan op elke voorpagina van Loven Boven de samenstelling van het bestuur afgedrukt.

Op 5 februari 1967 werd op de Algemene Vergadering de secretaris, die deze taak sinds de stichting had vervuld, op eigen verzoek vervangen en werd hem een minder tijdrovende taak toegewezen. Aan de leden werd zoals voorgaande jaren een aanwezigheidspremie toegekend die als afkorting op de uitname uit de ruilboekjes gold. Op 26 februari en 5 maart zorgde de Leuvense afdeling voor een nieuwe Bondsveiling, hetgeen werd over gedaan op 29 oktober en 5 november. Op 13 maart werd een tombola georganiseerd; op 2 april eveneens een plaatselijke verkoop onder leden.

Daar waar men in de Loven Bovens van de voorgaande jaren slechts berichten terug vindt, die de vereniging aanbelangden, werden dat jaar ook enkele korte teksten opgenomen: “Afweken en bewaren van postzegels” en “Moeilijke benamingen en vreemde opdrukken”.

Slechts tien weken restten het bestuur om de manifestatie voor te bereiden, toen midden oktober 1968 het officiële bericht werd ontvangen dat de voorverkoop van de toeristische zegel met het Leuvens stadhuis aan onze vereniging was toegewezen. Niettegenstaande dit en de ietwat ontnuchterende vaststelling dat zich, behalve bestuursleden, slechts negen van de toen ongeveer 180 leden hadden aangemeld om aan de tentoonstelling deel te nemen, blijft dit in de herinnering bewaard als een geslaagd evenement. Niet alleen sloten een aantal nieuwe leden aan, doch tevens betekende dit het einde van een financieel heel moeilijke periode.

Een week nadat de Algemene Vergadering 1968 plaats vond, werd op 12 februari een plaatselijke veiling met 56 loten gehouden. Om het onderling ruilen te bevorderen, werd er in Loven Boven nummer 94 op aangedrongen dat de leden hun verzamelgebieden zouden kenbaar maken. Om de leden hiertoe aan te moedigen werd alleen voor diegenen die hierop waren ingegaan een gratis tombola gehouden.

Sinds het jaar 1968 worden de loten van de plaatselijke verkopingen onder leden in Loven Boven gepubliceerd: er werden acht verkopingen onder leden georganiseerd. Naast de berichten die vooral de werking van de vereniging aanbelangden, werden volgende teksten gepubliceerd: “Keuren van zegels”, “Moeilijke benamingen en vreemde opdrukken – deel 3” en “Wat zijn Postkengetallen?”.

Op de Algemene Vergadering van 2 februari 1969 werden naast de traditionele items eveneens de beloningen aan de deelnemers en medewerkers van de tentoonstelling ter gelegenheid van de verkoop van 14 en 15 december 1968 uitgereikt: een insteekboek of herinneringsblad. Het tweede nummer in de veertiende jaargang van Loven Boven betekende het 100ste nummer van het rondschrijven dat toen reeds tweemaandelijks verscheen. Op het einde van de zestigerjaren bedroeg het lidgeld 125 BEF en werd er bij de leden op aangedrongen het postnummer van hun woonplaats te vermelden op elke briefwisseling.

Er werden dat jaar zes veilingen georganiseerd. In de zes Loven Bovens van 1969 vinden we o.a. volgende artikels: “Beknopte Postgeschiedenis van Leuven van 1849 tot 1914” en “De briefkaart 100 jaar”.

In het Loven Boven-nummer 105 verscheen een oproep om zeer talrijk aanwezig te zijn op de eerste vergadering van het jaar 1970. Op maandag 12 januari verzorgde de toenmalige Bondsvoorzitter, de heer R. Redig, immers een met diapositieven gedocumenteerde voordracht “De Ongetanden” waarbij de waardebepaling van deze postzegels aan de hand van de breedte van de randen centraal stond.

Op de zeer druk bezochte Algemene Vergadering van 1 februari werd, naast de herverkiezing van een gedeelte van het bestuur en het uitdelen van bloempjes allerhande, een verrassingsveiling georganiseerd waarbij de verkoper d.m.v. een bericht onder gesloten omslag de aard en grootte van de verrassing bepaalde. Door het grote aantal aanwezigen werden de resultaten van de gevoerde opiniepeiling over de activiteiten tijdens de vergaderingen als representatief beschouwd: 26% gaf de voorkeur aan circulatieboekjes, 24% hield het bij onderling ruilen, 20% opteerde voor tentoonstellingen en voordrachten, 17% wenste technische voorlichting en 13% tracht zijn verzameling aan te vullen via veilingen.

Op vraag van de Algemene Vergadering werd ervoor geopteerd dat alle kavels in de toekomst afzonderlijk zouden kunnen worden bekeken vóór de aanvang van de veiling. Hieraan verbond het bestuur een aantal regels.

In het nummer 107 vinden we het eerste deel van het artikel “Thematische verzameling Europa” terug. In het daaropvolgende nummer, ter gelegenheid van de inschrijving van het 200ste lid op 5 april, werd op overzichtelijke wijze voorgesteld hoelang de leden op dat ogenblik waren aangesloten bij de vereniging. Slechts één lid, de heer Winderinckx, bleek reeds lid te zijn vóór de oprichting in 1954.                                                                            

In het zomernummer vinden we de volgende oproep: “Wie is bereid de ruilmeestersinecure te aanvaarden?”. De tweede maal binnen hetzelfde jaar deed zich hetzelfde probleem voor: voor één van beide  ruilmeesters diende een vervanger te worden gezocht. Enkele maanden later was dit probleem van de baan en telde de vereniging opnieuw zeven bestuursleden. In hetzelfde nummer vinden we de korte tekst terug: “Zijn er maar 17.713 “Grote Orvals?” of ook “Filatelie begint dáár waar de catalogus eindigt!”

In het laatste nummer Van Loven Boven vinden we dat jaar het artikel “Wanneer werden de Belgische fosforescerende zegels gedrukt”. Zondag 6 december werd de zesde lokale verkoop onder leden gehouden.

Op maandag 25 januari 1971 verzorgde de Bondsvoorzitter een voordracht met diapositieven, ditmaal “De Getanden” in het rijk der klassiekers. De vooraf aangekondigde tombola en de verrassingsveiling zorgde er voor dat er een bevredigend aantal leden deelnamen aan de Algemene Vergadering van 7 februari. Aan het verzoek tijdens de rondvraag om naar het voorbeeld van andere kringen een ruildag in te richten, werd door het bestuur niet onmiddellijk gevolg gegeven.

Op 1 maart trachtte de heer Van Tichelen de aanwezigen wegwijs te maken in de wereld van de luminescerende uitgiften die in die periode verschenen. Hij was het eerste Leuvense lid die een voordracht verzorgde.

Behalve tijdens de zomer, werd er elke maand een veiling georganiseerd.

Naast de algemene berichten die het verenigingsleven aanbelangden en de aandacht voor nieuwe uitgiften werden in de nummers van 1971 (vierendertig pagina’s) enkele teksten   opgenomen: “Wanneer werden de Belgische fosforescerende zegels gedrukt?”, “België – het curriculum vitae van nr. 1069A”, “Een relaas van een buitenlandse postzegelvakantie” en “België – 60c. Heraldische leeuw, groot formaat”.

Op de Algemene Vergadering van 6 februari 1972 werden de voorzitter, de heer van Reempts en de ruilmeester de heer Nolevaux door de Bondsvoorzitter in de bloemetjes gezet voor hun tien jaar ononderbroken inzet in het bestuur van de Leuvense afdeling van de K.V.B.P. De recente heroprichting van een afdeling te Tienen was hier niet vreemd aan. De leden die trouw aan de vergaderingen deelnamen, werden zoals steeds met een aanwezigheidspremie bedacht. De vergadering werd afgesloten met een veiling met verrassingen en een tombola.

In de zes nummers van Loven Boven die in 1972 verschenen was er logischerwijs veel aandacht voor de Belgische uitgiften. Naast de technische beschrijving ervan, werd, in het bijzonderheid wat betreft “Belgica 72”, het uitgiftebeleid van De Post en de verantwoordelijkheid dienaangaande van de FIP, gehekeld. In dit verband  werd er  in Loven Boven nummer 120 voorgesteld om ter gelegenheid  van  deze  internationale  tentoonstelling een vlagstempel uit te geven met de boodschap die hiernaast is afgebeeld.

Vóór de zomer werd één der ruilmeesters voor de rest van het jaar omwille van medische redenen vervangen door een lid.

Of aan de oproep verschenen in Loven Boven nummer 119, om met de autocar aan de toegangsprijs Belgica’72 in groep te bezoeken op zaterdag 1 juli, voldoende gevolg werd gegeven, is niet op te maken uit de beschikbare documentatie. Op 11 september werd door de heer A. Buelens een met diapositieven gedocumenteerde voordracht over het vroegere Rusland der Tsaren gegeven. Er werden gespreid over het ganse jaar zes lokale verkopingen onder leden gehouden.

In het jaar 1972 werden er zes plaatselijke veilingen afgewerkt.

1973: een gewoon jaar! Op negenentwintig pagina’s Loven Boven vinden we naast de items eigen aan de clubwerking (de uitnodiging tot de Algemene Vergadering en het vereffenen van het lidgeld, het familienieuws, lotenlijsten voor vijf verkopingen, een bestelformulier voor aanschaf van materieel en catalogen) eveneens teksten i.v.m. nieuwe uitgiften, “V.B.P. Leuven in een notedop” en  “50 jaar Sabena”. Op 26 november verzorgde de toenmalige secretaris, de heer De Craene, een voordracht met diapositieven, “Algemeenheden over Belgische Postzegels”

Vanaf het jaar 1974 is de verschijningsdatum van de Loven Boven met een maand opgeschoven zodat de nummers 129 t.e.m. 134 alle maanden van het jaar vermelden. In zijn voorwoord van het nummer 130 heeft de voorzitter het over

“een trieste mentaliteit in een jaar dat onze kring zijn twintigjarig bestaan gewoon kan akteren, zonder manifestatie naar buitenuit”. Aanleiding hiertoe is het feit dat nog geen tien leden geïnteresseerd waren in het opzetten van een tentoonstelling om dit jubileum alsnog te vieren. In die geest schrijft hij eveneens: “… een kring omvat zijn al dan niet actieve leden en niet uitsluitend zijn Bestuur, wat beslist geldt voor de organisatie van een tentoonstelling.” De vereniging telde 233 leden.

Een kalm jaar dus met toch zeven verkopingen onder leden en twee voordrachten: de heren G. Meulemans op 25 februari over een Belgische klassieke uitgifte en A. Verschaeren op 11 maart over Canada. Beiden maakten gebruik van diapositieven.

Verder vinden we de korte artikels “Taal en belettering op Belgische postzegels”, “100 jaar Wereldpostvereniging”, “Vakantiegenoegens” en “Kleuren”.

In 1974 telde onze vereniging drie ruilmeesters en een verantwoordelijke voor de ciorculatiedienst.

Wat in het voorbije jaar niet lukte, kon wel in 1975: ter gelegenheid van de voorverkoop van de bijzondere postzegel “Colloquium Biblicum Lovaniense” werd op 7 en 8 juni 1975 in het Pauscollege te Leuven een postzegeltentoonstelling opgezet .

Hieraan ging echter een ander verhaal aan vooraf.

Vermelden we nog dat op 14 april 1975, negen dagen nadat het 260ste lid werd ingeschreven, door de heer Cnops een voordracht werd verzorgd: “Luminescentie & Postmechanisatie”.

Het jaar werd afgesloten met 283 leden.  

Voor het eerst werd een belangrijk deel van de pagina’s  Loven Boven met eigenhandig door de leden geschreven teksten gevuld (of was het door de redacteur?). De technische aspecten van een postzegel werden belicht in artikels die over meerdere nummers werden verdeeld: “De papiersoorten,” en “Scheidingsmethoden, perforatie en tandingen”. 

Het lidgeld voor het jaar 1976 werd met  50 BEF verhoogd (van 150 tot 200) en voor de eerste maal na zovele jaren wordt er in de Loven Boven geen gewag gemaakt van aankoopbons voor trouwe leden. Zonder dat het aantal pagina’s toeneemt, worden nog steeds filatelistisch informatieve nota’s gepubliceerd:  “Nieuwjaarszegels”, “Scheidingsmethoden, perforatie en tandingen – deel 6”, “Het verzamelen van poststukken”, “Het verzamelen en de opzet van verzamelingen” en “Tabak op postzegels”. Bovendien werd gestart met het verhaal “Het Leven van een Postzegel" dat van een hoog literair gehalte getuigt.

Aan de kritiek van de voorzitter in 1974 kwam in 1976 een vervolg: zowel de ruilmeester in “Wat vitriool bij de start van een nieuw seizoen, of wat een ruilmeester ofte -knechtje- van sommige filatelisten kan lijden”, als de redacteur met “”Leringen wekken, voorbeelden trekken” en “Hoe kelder ik ’n vereniging?” verwoordden hun kritiek aangaande het gedrag van een aantal leden.

Op donderdag 21 oktober 1976 besloot het bestuur dat twee van de drie ruilmeesters werden vervangen door één vrouwelijke ruilmeester. Op zondag 5 december werd dat jaar de achtste verkoop onder leden gehouden.

De titelillustratie van het pretentieloos tweemaandelijks blaadje Loven Boven dat sinds het nummer 87 gedurende tien jaar werd gebruikt, was aan vernieuwing toe, dus… Van de Algemene Vergadering van 6 februari 1977 onthouden we dat 271 leden hun lidmaatschapsbijdrage hebben vereffend. Het is een stil jaar met slechts drie plaatselijke veilingen.

We onthouden het artikel Scandinavië dat als een vervolgverhaal de verschillende nummers van Loven Boven dat jaar en ook die van 1978 opfleurde. Bovendien werd het laatste deel van “Het Leven van een Postzegel” gepubliceerd”.

Op de Algemene Vergadering van 5 maart werd de niet-herverkiesbare secretaris vervangen door wie de vierde secretaris sinds de oprichting is.

In Loven Boven nummer 155 van mei/juni 1978, onder de titel “Ook dit nog” werd de vraag gesteld waarom slechts een klein percentage van de leden naar de vergaderingen komt. Hieruit ontsproot een nieuw idee: “Het Programma”. Er werden vanaf september naast de traditionele items andere activiteiten gepland tijdens de vergaderingen die op voorhand werden aangekondigd: tentoonstellingen van een deel van de verzameling van leden, verkopingen met minder loten, ruildagen, tombola, initiatie beginnende verzamelaars, … Zo werden na de zomer nog vier veilingen gehouden; op 1 oktober vond een ruildag onder leden plaats, op 24 september een tentoonstelling “Boudewijn met bril op wit papier”; op 13 november vond een “open debat” plaats met als onderwerp “verzamelen: hobby of geldbelegging” en op 17 december was er een tentoonstelling van een thematische verzameling.

Het programma beheerste eveneens de bijeenkomsten gedurende het jubileumjaar 1979: vijfentwintig jaar K.V.B.P. afdeling Leuven. In het voor- en najaar werd op bijna iedere vergadering een speciale activiteit georganiseerd. Het jubileum werd gevierd met een tentoonstelling ter gelegenheid van de voorverkoop van de speciale postzegel Kerstmis op 24 en 25 november in de lokalen van het Provinciaal Instituut voor Tuin- en Landbouw te Leuven. Meteen een waardige afsluiter van de zeventiger jaren.

Het nieuwe decennium startte met de vergadering van 6 januari 1980 en een verkoop onder leden. De daarop volgende vergadering werd na een inleiding een debat aangekondigd omtrent de uitgifte van “Boudewijn met bril”. Dit alles staat te lezen in de Loven Boven van januari-februari dat het nummer 165 draagt. In het artikel “gommomanie” wordt dieper ingegaan op het hergommen van zegels, het prijsverschil plakker en postfris, de dubieuze rol die een deel van de handelaars hierin hebben en de raad die een “nuchtere Leuvenaar” zijn collega-verzamelaars meegeeft. Op 3 februari wordt op de Algemene Vergadering de heer R. Van Reempst , tot dan voorzitter, gehuldigd en tot erevoorzitter gepromoveerd. Dit kadert in een reeds eerder aangekondigde vernieuwing van het bestuur met twee nieuwe leden en een aantal verschuivingen. De diensten nieuwigheden en materieel werden afgestoten en overgenomen door een lid, die geen deel mocht uitmaken van het bestuur. Er waren toen acht bestuursleden. Op de verkoop onder leden werd het opgeld door de verkoper voldaan en werd 20 BEF boete gevraagd aan leden die hun lidkaart niet op zak hadden. Op 17 februari werd een tentoonstelling “Postwaardestukken” georganiseerd..

In de maand maart werden twee verkopingen onder leden georganiseerd, werd een tentoonstelling “Etappengebied 1914-1918” opgezet en werden de uitgiften “Heraldische leeuw”  aan de hand van illustratiemateriaal besproken. Vooraleer de zomer in te gaan, tijdens dewelke het aantal vergaderingen traditiegetrouw tot een minimum werd herleid, werd in de maand mei een vergadering met tombola gepland en een tentoonstelling verzorgd: “Vlagstempels”. In het magere nummer 167 van Loven Boven vinden wij de nota “Wat is Maximafilie?”.

In het clubtijdschrift nummer 169 maakte de voorzitter ter gelegenheid van de nieuwjaarsmaand van de postzegelliefhebber (september dus) kanttekeningen bij het gebruik van drie kolommen prijsnoteringen in de nieuwe Belgische postzegelcatalogus.  De vergaderingen van de laatste vier maanden van het jaar 1980 werden gekleurd door tal van activiteiten: vijf verkopingen onder leden waarvan één met verrassingen, twee tomboladagen, twee tentoonstellingen - Orde van Malta (postzegels of vignetten) en Liechtenstein - , een initiatie voor jonge en beginnende verzamelaars, een ruildag en een uiteenzetting met nabespreking over valse postzegels en vervalsingen.

Van de zeven bestuursvergaderingen die dat jaar werden gehouden onthouden we de ijver van het bestuur voor een kwalitatief hoogstaander aanbod op de verkopingen onder leden, voor betere kontakten met de omliggende KVBP verenigingen om een vernieuwde ruildienst te kunnen brengen en voor het versterken van de banden tussen de leden door het organiseren van debatten en samenzijn zonder postzegels.

Het jaar 1981 is zowat de spiegel van het jaar dat eraan voorafging.

De komst van een nieuwe voorzitter was onvermijdelijk wegens de verhuis naar een ver afgelegen oord van de toen pas geïnstalleerde voorzitter. De ruilvergaderingen werden eveneens grondig doorkruist door tal van activiteiten: zeven verkopingen onder leden; drie dagen met tombola; vier ruildagen waaronder “Duitsland aan de ruiltafel” – “Luxemburg aan de ruiltafel” – “Verenigde Staten en Canada”; de bespreking van “De evolutie van Belgische postzegelprijzen” en zeven tentoonstellingen: “Ierland gestempeld”, “Belgische variëteiten”, “Toeristisch België met postwaardestukken”, “Belgische briefkaarten”, “België, periode  1960-1970 gebruikt”, “De enkele cirkelstempels op België nummer 30” en “Zweedse automaatboekjes”. Naast de gebruikelijke informatie betreffende de clubwerking vinden we een nabeschouwing over valse zegels en vervalsingen, een tekst over het postzegelbureau van de Crown Agents (de productie van zegels, de verkoop, de reclame en de gebieden  waarvoor het bureau optreedt), een nota over de verkoopstechnieken van enkele Europese postadministraties, “De tekst in de verzameling” en een artikel “Cijfers en letters: de postcode”.

Op de eerste bestuursvergadering van 4 februari 1982 (drie dagen voor de Algemene Vergadering) werd besloten om besparingen door te voeren: het afschaffen van de gratis tombola en consumptie, het beperken van het aantal aan te kopen catalogi, het vastleggen van uitleenvergoedingen voor boeken en catalogi uit de bibliotheek, het werven van betaalde reclameboodschappen voor publicatie in Loven Boven en het invoeren van een bedrag per ingezonden lot voor de verkoop onder leden. Dit bleek noodzakelijk aangezien het vorig werkjaar met een negatief financieel resultaat werd afgesloten en er reeds maanden een groter percentage op de uitname uit ruilboekjes aan het Bondsbestuur diende te worden afgestaan. Op de Algemene Vergadering werd een lid voorgesteld die tot het bestuur toetrad om de circulatiedienst te versterken.

Het lidgeld bedroeg 275 BEF en 55 BEF voor inwonende leden. Leden die op de berichten verschenen in Loven Boven, niet reageerden, werden aangeschreven en dienden 10 BEF extra lidgeld te betalen. In deze omstandigheden kon niet worden geduld dat naast de officiële ruildienst een zwart circuit werd gecreëerd dat de bedoeling had aan de financiële verplichtingen t.o.v. de vereniging te verzaken.

Ook ditmaal werden de vergaderingen gekleurd door andere activiteiten: verkopingen onder leden (7), tombola (2) en tentoonstellingen: “De enkele cirkelstempels op België nr. 30” en “Sabena - 1ste vluchten”.

Misschien niet toevallig verscheen in Loven Boven nummer 179 een korte tekst over het bezoek van een tentoonstelling: het jaar van de internationale postzegeltentoonstelling Belgica 82. Tegen het einde van het jaar werden de leden nogmaals aangepord om deze manifestatie te bezoeken.  Waarschijnlijk dient de tekst “Kontakten – belangrijk” verschenen in Loven Boven nummer 180 onder  deze noemer te worden geplaatst. Naast tal van korte berichten en informatie over de clubactiviteiten vinden we, ook verbonden met Belgica 82, het relaas van een gesprek met postzegelgraveur Constant Spinoy voor wie graveren niets meer is dan “wegsteken wat er te veel staat” en een artikel over de Zweedse hofgraveur Czeslaw Slania. In het 182ste nummer van Loven Boven, het laatste in 1982, vindt men de tekst “De Wereldpostvereniging en haar betekenis voor de samenleving”.

Vanaf begin juni werden de nodige brieven geschreven en kontakten gelegd om een voorverkoop (800ste verjaardag van de geboorte van Sint Franciscus van Assisi) in 1982 te verkrijgen. Helaas!

Ook: op 9 juni 1982 schreef het College van Burgemeester en Schepenen akkoord te gaan met het voorstel van de K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN om aan het 1100-jarig bestaan van de stad in 1984 een postzegeluitgifte te koppelen. In een brief van 17 juni aan de staatssecretaris van PTT steunde de Schepen van Public Relations, Toerisme en Feestelijkheden van de stad Leuven niet alleen dit voorstel, doch vroeg men eveneens dat aan onze vereniging de voorverkoop zou worden toegewezen. In december was het uitgifteprogramma voor 1984 nog niet gekend, zodat de aanvraag in 1982 zonder definitie antwoord bleef (brief van het Kabinet van de PTT aan de voorzitter van de vereniging).

Het jaar werd met een klein batig saldo afgesloten.

Tot diep in het jaar 1983 vertoefde het bestuur in het ongewisse over de toewijzing van een voorverkoop in het jubileumjaar 1984. De laatste bestuursvergadering van het jaar, 15 december, stond evenwel in het teken van de voorverkoop van de postzegeluitgifte ter gelegenheid van de Europese Verkiezingen. Toen lag reeds vast dat het Leuvense stadhuis de uitverkoren locatie was.

Zoals de voorgaande jaren diende de samenstelling van het bestuur te worden gewijzigd. De zich voorgenomen jeugdpolitiek met de daaraan gekoppelde verjonging van het bestuur kwam er door allerlei omstandigheden eerder dan verwacht: na de zomer werden de taken binnen het bestuur grondig geschud en werd ongeveer de helft van de bestuursleden vervangen. Uit zes verslagen van regelmatig over het jaar gespreide bestuursvergaderingen blijkt de actieve aanpak van  het  bestuur o.a. uit  het  antwoord op een tijdens de Algemene Vergadering van  6 februari geformuleerde suggestie in verband met het raadplegen van de in de bibliotheek aanwezige boeken en naslagwerken. Vanaf  het 185ste nummer van Loven Boven werden acht bladzijden gewijd aan de inhoud van de bibliotheek, keurig opgesplitst in rubrieken.  Hieraan werden in het daaropvolgende jaar een aantal bladzijden toegevoegd. Bovendien werd werk gemaakt om de bestaande verzameling van het tijdschrift “Balasse magazine” te vervolledigen.

Sinds dat jaar is de informatie over bijkomende activiteiten tijdens de ruilvergaderingen slechts met mondjesmaat te vinden. Toch vijf verkopingen onder leden, een tentoonstelling “Helicopterpost”, een voordracht met diapositieven “Dominikanen en hun geschiedenis op postzegels” door de heer L. Van Nueten. Bovendien was de vereniging, zoals het vorige jaar op 13 en 14 november, aanwezig op de Infobeurs van de Leuvense Cultuurraad waarop de Leuvense verenigingen zich aan het publiek konden voorstellen en dit op 10 en 11 september in het Cultureel Centrum.

In Loven Boven nummer 184 verscheen naast een artikel over “Paul Huybrechts: postzegelgraveur en medailleur” een fotokopij van een krantenartikel over een beslissing van het Hof van Cassatie: “Verzamelaars mogen geen grote winst maken bij verkoop van postzegels”. Onder deze noemer mogen wij de artikels rangschikken die in de erop volgende tijdschriften verschenen: “Wie zich in een vrijetijdsbesteding wil uitleven, leze dit” en “De handelswaarde van postzegels I, II en III”.

1984: een jubileumjaar. Ongetwijfeld was de belangrijkste gebeurtenis dat jaar de organisatie van de voorverkoop “Europese Verkiezingen” op 26 en 27 mei in de gotische zaal van het Stadhuis. De tentoonstelling werd geopend door schepen voor Maatschappelijk Welzijn, Gezin en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Th. De Reycke. Aan het stadsbestuur werd het PTT-diapositief van de toeristische postzegel met de afbeelding van het Stadhuis (1968) geschonken. In Loven Boven nummer 192 werden enkele vaststellingen verwoord: een kleinere financiële opbrengst  dan verhoopt (uit het financieel verslag dat pas later kon worden opgemaakt bleek hieraan een negatief saldo te  hangen) en de vijftig leden (van meer dan 200 aangesloten leden) die present waren. Twaalf leden stelden vijftien verschillende onderwerpen tentoon.

1984 was een intensief werkjaar met tal van projecten die werden opgestart doch spijtig genoeg om verschillende redenen dienden afgeblazen te worden.

Uit de bestuursverslagen blijkt dat 1984 ook haar problemen kende. Opnieuw moest, ditmaal in het belang van de vereniging, voor een deel van het pas vernieuwde bestuur vervanging aanrukken: een secretaris en een ruilmeester.

Door de dalende belangstelling in de verkoop onder leden werd het aantal verkopingen flink teruggeschroefd.  Op 2 december werd een tweedehands materieel verkoop onder leden georganiseerd.  

Naast verschillende reclameboodschappen en nota’s die de werking van de vereniging aanbelangen werden volgende teksten gebracht: “Hobby = liefhebberij”(de brede keuze van een postzegelverzamelaar), “VBP – Groep LEUVEN in een notedop” en “Papier in de filatelie”.

Het jaar werd afgesloten met een fors positief financieel saldo.

Bij het begin van het jaar 1985 telde de vereniging 224 leden. Op de Algemene Vergadering van 3 maart, met ongeveer 65 aanwezigen, werd niet voor het eerst een verkoop onder leden met verrassingen gehouden met 240 loten en de leden van het bestuur werden in hun functie bevestigd. In het korte verslag van deze Algemene Vergadering dat in Loven Boven nummer 196 werd gebracht, staat o.a. dat de bibliotheek, niettegenstaande er veel energie werd gestoken in het inventariseren, te weinig geraadpleegd werd en dat de vereniging voor het eerst een postzegelbeurs zal organiseren.  In hetzelfde nummer vinden we een artikel over het werk van Oscar Bonnevalle: “Ook de Postzegel kan een kunstwerk zijn”.

De eerste postzegelbeurs werd gehouden op 8 september 1985 in de Foyer van het Cultureel Centrum te Leuven op de Koning Albertlaan. Het is onmogelijk om uit de beschikbare documentatie het aantal standhouders te achterhalen, doch allen samen stalden ze hun waar uit op 35 tafels. Op 14 oktober konden de leden deelnemen aan een mosselsouper dat doorging in het vergaderlokaal. Het aantal deelnemers is onbekend, doch is minstens vijfendertig.

Verder lezen we in één van de zes verslagen van de bestuursvergaderingen van 1985 dat de ruildienst afsluit met een fors positief saldo, dat er een nieuwe en verbeterde manier moet worden gevonden om de adressering van de Loven Boven te verzorgen en dat er voor 1986 een voorverkoop werd aangevraagd.

Naast de informatie betreffende de werking van de vereniging, vinden we eveneens “In de postzegelkliniek” (over reparatie van zegels e.d.) en “Nieuwe benamingen” (van postzegelgebieden en –landen). 

Op 1 december werd een verkoop onder leden georganiseerd. Vanaf nummer 200, het laatste rondschrijven van 1985 is de lay-out van het titelblad anders.

Het lidgeld  voor 1985 bedroeg 320 BEF en  100 BEF voor jeugdige- en inwonende leden.       

Op de bestuursvergadering 23 januari 1986 werd een systeem van tickets bedacht die de deelname van de leden aan de activiteiten zou stimuleren.  Op de Algemene Vergadering van 2 februari werd medegedeeld dat de aanwezigheidspremie gekoppeld wordt aan de prijs die op het mosselsouper van 24 november dient te worden betaald. Er waren achtentwintig eters. De traditionele verkoop onder leden met verrassingen op de Algemene Vergadering van         2 februari bevatte 215 loten. Er werd actie ondernomen om de jeugd warm te maken voor de filatelie. Op de voorzittersvergadering van 28 november werd dit item op de agenda geplaatst.

Na de winter werd het bestuur uitgebreid met één lid om de public-relations te verzorgen; in oktober overleed de ere-voorzitter die tot dan nog heel actief was. Op zaterdag 22 maart werd er per trein een gezamenlijk bezoek gebracht aan het Museum van Posterijen en Telecommunicatie dat zijn 50-jarig vierde en de Congo – Zaire 1886 – 1986 tentoonstelling. In Loven Boven nummer 205 werd de eerste postzegelwedstrijd aangekondigd en verscheen de eerste van drie reeksen met tien vragen. Deze wedstrijd kwam erop vraag van de leden en was enkel voor Leuvense KVBP-leden bedoeld. Het was de bedoeling om elke deelnemer met een prijs te belonen.

De vereniging nam dat jaar deel aan twee organisaties van de Leuvense Cultuurraad: op 8 september in de Orangerie van de Kruidtuin en op 11 en 12 oktober in het Cultureel Centrum.

Op 14 september werd de tweede postzegelbeurs georganiseerd op dezelfde locatie als het jaar voorheen; op 5 oktober werd een verkoop onder leden gehouden en op 7 december werd een verkoop onder leden gehouden met uitsluitend tweedehands filatelistisch materieel.

In de zes nummers van het tijdschrift vinden we volgende artikels: “De man die de Deense kerstzegels bedacht”, “Openbare veilingen onder de loupe”, “Beknopt bestek” (filatelie in beweging), “Sinterklaas is weer in aantocht” en “Het reinigen van gestempelde postzegels”.

De activiteiten die in het jaar 1987 werden georganiseerd vertonen veel gelijkenis met die van het vorige jaar. Op de Algemene Vergadering, gehouden op zaterdag 7 februari gehouden vanaf 14 uur, werd weliswaar de uitreiking van de prijzen aan de deelnemers van de clubwedstrijd als agendapunt toegevoegd, doch de derde postzegelbeurs, een plaatselijke clubwedstrijd, een verkoop onder leden, een materieelverkoop en een mosselsouper in het najaar waren toen jaarlijks weerkerende activiteiten. Nieuw is de themavergadering “België gestempeld” die op 20 september en de gerichte ruildag met uitsluitend Duitstalige landen die op 20 december werd georganiseerd.

Op de bestuursvergadering van 11 juni 1987 werd door het voltallige bestuur noodgedwongen een nieuwe voorzitter a.i. aangesteld, hetgeen door de Algemene Vergadering  in 1988 werd bevestigd.

Om deel te nemen aan het mosselsouper diende een lid dat twintig maal aanwezig was op de vergaderingen slechts 50 BEF te betalen.

Naast de informatie die de werking van de vereniging aanbelangt, vinden we soms uitgebreide teksten: “Het reinigen van gestempelde postzegels”, “Hardnekkige roestvlekken”, “Het opzetten van een thematische verzameling”, “Landenverzameling – niet te duur” en “Red ons wij vergaan” (over de moeilijkheden van de beginnende verzamelaar).

Het lidgeld voor het jaar 1988 bedroeg  400 BEF en 120 BEF voor inwonende- en jeugdleden.

Uit de zes verslagen van bestuursvergaderingen en zes nummers van Loven Boven kan men opmaken dat de activiteiten die de voorgaande jaren werden georganiseerd een constante waren. Dat een verkoop onder leden werd vervangen door een extra gerichte ruildag, op 6 maart met uitsluitend Belgische ex-koloniën en op 1 mei met uitsluitend Spaans sprekende landen, is geen punt.

Door de aankoop van een 60-tal boeken over luchtvaartpostzegels werd de aankoop van de opbergkast voor de bibliotheek overwogen.

Aan de clubwedstrijd 1987-1988 namen achttien leden deel. De negatieve noot in 1988 was het feit dat tijdens een ruilvergadering twee ruilboekjes verdwenen, zodat de werking van de ruildienst diende te worden aangepast en het toezicht strenger werd.

In Loven Boven werden ook in 1988 een aantal artikels opgenomen: “Het opzetten van een thematische verzameling”, “Beschadigde en minderwaardige zegels”, “Wat wordt verstaan onder een luchtpostverzameling?” en “Praagse notities”, alsook een boekbespreking in twee delen “de valstrik van de filatelie”.

Op de Algemene Vergadering van zondag 5 februari 1989 werden de aanwezigen aangespoord om nieuwe leden te werven: het aantal “beginners” werd als te klein ervaren. Aangezien er zoals voorgaande jaren een verkoop onder leden met 152 loten gepland was, diende iedereen een geldige lidkaart voor te leggen. Wie dit niet bij had, betaalde 20 BEF voor een daglidkaart.

Op de bestuursvergadering van 23 februari werden voornamelijk de problemen - veel te late mededeling van het verdwijnen van een ruilboekje en enkele reeksen; de achterstand in betaling die voor moeilijkheden zorgde met de Bond - bij de ruildienst besproken. Aangezien men er voor opteerde de zaak niet direct op te lossen en de vervanging van een ruilmeester als een zware dobber bestempelde, duurde het tot het eind van het jaar vooraleer men in de opvolging kon voorzien.  Intussen zette een ander bestuurslid de taak van ruilmeester ad interim verder.

Werden er tot de zomer geen speciale activiteiten gepland (ruilboekjes stonden centraal) dan was het bestuur druk bezig om de activiteiten die dit jubileumjaar moesten kleuren voor te bereiden. Getuige hiervan zijn o.a. de acht bestuursvergaderingen die in 1989 plaatsvonden. Op 10 september werd de jaarlijkse postzegelbeurs gehouden in het Cultureel Centrum te Leuven. Op 9 en 10 december werd ter gelegenheid van de voorverkoop van de bijzondere uitgifte “Priester A. Daems” een postzegeltentoonstelling georganiseerd in het oud gemeentehuis op de Waversebaan te Heverlee. Er werd geen programmaboekje uitgegeven, doch wel een infomap gebruikt die het overzicht van de tentoonstelling, een tekst over Priester A. Daens, de tekst “K.V.B.P.-LEUVEN in een notedop”, De Postzegel en een inschrijvingsformulier bevatte.

Het jaarlijkse mosselsouper werd op maandag 27 november gehouden en in het september / oktober nummer van Loven Boven (223) verscheen de eerste van drie reeksen van 10 wedstrijdvragen.

In de zes nummers Loven Boven verschenen naast de informatie over de clubwerking, volgende artikels: “Uw verzameling: spaarboekje of tentoonstellingsobject?”, “Voorafgestempelde postzegels”, “De Posthoorn”, “Opdrukken op post- en andere zegels” en “De vervalsingen van de Merode-zegels 1914”.

Zoals aangekondigd in de eerste Loven Boven van de negentiger jaren (nummer 225) werden in de maand januari 1990 zoals gebruikelijk drie ruilvergaderingen gehouden, waarop de rondzenddienst een centrale plaats innam. De Algemene Vergadering van 4 februari, die werd voorbereid op de bestuursvergadering van 25 januari, werd bijgewoond door zestig leden. Mede door de grote opkomst werd de verkoop onder leden met verrassingen waarop 174 loten werden aangeboden, een succes. Naast het aanstellen van een nieuwe ruilmeester werden de gebruikelijke onderwerpen behandeld: het beknopt kasverslag, de gedeeltelijke herverkiezing van bestuursleden, de viering van trouwe leden, de proclamatie voor de deelnemers aan de clubprijskamp , de rondvraag. In het beknopt verslag van deze vergadering lezen we eveneens dat de vereniging dit decennium aanvangt met 225 leden.

In het voorwoord van het Loven Boven 227 werd opgeroepen om tijdens de vergaderingen in de maand mei afspraken te maken, zodat een gezamenlijk bezoek kon worden gebracht aan het internationaal filatelistisch salon “Belgica ‘90”.

In de drie eerste nummers van Loven Boven wordt het vervolg van het artikel “De vervalsingen van de Merodezegels 1914” gebracht en vinden wij volgende teksten: “Fiscale vernietiging”, “Kwaliteit: onderzoekt alle dingen, en behoudt het goede” en “De perforatie van postzegels”.

Op zondag 9 september werd in het Cultureel Centrum “Minnepoort” te Leuven de jaarlijkse postzegelbeurs georganiseerd. Met het oog op de opendeurdag van 16 september, waarop  één nieuw lid werd ingeschreven, werden er folders verspreid. Op het mosselsouper van 26 november werd het door de leden te betalen bedrag gekoppeld aan het aantal aanwezigheden  op  de  vergaderingen (125 i.pl.v. 390 BEF voor leden die 20 keer aanwezig waren).

In  dezelfde  maand  hield  de  heer J. Verhaegen een voordracht over het verzamelen van postzegels en postwaardestukken van de Tweede Wereldoorlog. Zijn beschouwingen bij de opbouw van een historische verzameling werden in Loven Boven 233 gebracht.

Op zondag 2 december werd een verkoop onder leden georganiseerd waarop 55 loten, uitsluitend tweedehandsmateriaal en catalogi, werden aangeboden.

In de laatste drie nummers van Loven Boven vinden we naast de informatie over de werking van de vereniging en de twee eerste vragenreeksen voor de clubwedstrijd volgende artikels: “WK Voetbal voor de veertiende keer”, “Fouten op postzegels” en “Vervalsing van stempels via fotokopij”. 

Door de nieuwe postcodes die vanaf oktober 1990 werden ingevoerd, verscheen het laatste nummer (230) met een aangepaste manier van adresetikettering.

De lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 1991 bedroeg 400 BEF en 125 BEF voor jeugd- en inwonende leden. Op de Algemene Vergadering van 3 februari behandelde de voorzitter het thema “Filatelie, nu”. Aan de hand van typische kenmerken van onze wereld (techniek, personalisatie en socialisatie) trok hij conclusies voor de hedendaagse filatelie. De traditionele items kwamen aan bod; de herverkiezing van een gedeelte van het bestuur was niet aan de orde zodat met hetzelfde team bestuurders kon worden doorgegaan. Tijdens de rondvraag werd om meer continuïteit van vergaderen tijdens de zomermaanden en een eigen stand op de ruilbeurs gevraagd, alsook een suggestie gemaakt die moest toelaten om op een eenvoudige wijze ruilpartners op te sporen binnen de vereniging. In de Loven Boven die volgde werd hieraan tegemoet gekomen door het inlassen van een “vraag – aanbod – ruil” invulformulier.

Aangezien er de laatste twee jaar tal van aanwinsten voor de bibliotheek werden ontvangen, werd in hetzelfde nummer van Loven Boven een zesde aanwinstenlijst opgenomen. Eveneens in dit nummer: het artikel “Wat is de waarde van postzegels?”

In Loven Boven nummer 233 werden een aantal nuttige wenken gegeven die de afrekening voor de uitname uit ruilboekjes vlotter zou kunnen doen verlopen. Aanleiding hiertoe waren enkele onregelmatigheden en de toenemende nonchalance bij inzage van ruilboekjes. In hetzelfde nummer werd eveneens het artikel “Belgische militaire marcofilie” gepubliceerd en een overzicht gegeven van de geldigheidsduur van Belgische postzegels.

In de daarop volgende nummers van Loven Boven dat jaar is er aandacht voor “Post-weetjes” en “De postzegeltentoonstellingen in de 19de eeuw”. Sinds nummer 234 vinden we reclameboodschappen terug.

Na de zomer kwamen naast de normale ruilvergaderingen volgende items aan bod: de start van de clubwedstrijd, de zevende postzegelbeurs op zondag 8 september in het Cultureel Centrum Minnepoort te Leuven (op 37 lopende meter tafel stelden vijf handelaars hun waar tentoon), het mosselsouper aan verminderde prijs voor actieve leden te Heverlee op 25 november en de verkoop onder leden met hoofdzakelijk tweedehandsmateriaal op 1 december met 55 loten en zestien kopers.

Op de laatste van zes bestuursvergaderingen in 1991 (12 december) werd beslist de postzegelbeurs in het komende jaar niet meer in de filatelistisch drukke maand september te organiseren doch de eerste zondag van de maand december.

Wij sluiten het jaar af met 253 leden, waaronder vijf jeugdleden.

Wat de eerste helft van het jaar 1992 betreft, dit: naast de verplichte Algemene Vergadering  die doorging op 2 februari en waarop traditioneel de bekende thema’s aan bod kwamen en een ongewijzigd bestuur haar werk kon verder zetten, was er slechts de ruildienst en de bibliotheek. Op de eerste bestuursvergadering van 1992, die pas op 21 mei doorging, kwamen bijna uitsluitend onderwerpen aan bod die te maken hadden met de dagelijkse werking (ruildienst, bibliotheek, verzending Loven Boven, financiën). Zo werd de boete voor het te laat inleveren van boeken vastgelegd op 150 BEF per halve maand. Zo’n boete werd nooit geïnd.

Nog twee bestuursvergaderingen volgden dat jaar: op 20 augustus en 22 oktober. Hierop werden plannen gemaakt om te komen naar extra activiteiten in 1993: een voordracht, een voorverkoop, een bijkomende verkoop onder leden, de oprichting van een materieeldienst.

In het najaar van 1992 vonden nog de jaarlijks terugkerende items plaats, doch ditmaal ging de postzegelbeurs door op Sinterklaasdag. Op de verkoop onder leden van 15 november werden 109 kavels tweedehandsmaterieel aangeboden. De verkopers en de kopers dienden vanaf toen 1% meer aan de vereniging af te dragen: resp. 5 en 7%.

1992 was een kalm jaar, doch ook het jaar dat de computer zijn intrede deed in de vereniging, eerst voor de aanmaak van adresetiketten en het bijhouden van ledenlijsten, later voor ander administratief werk.

Uit de zes nummers Loven Boven die dat jaar verschenen, onthouden wij: de teksten “Rond tachtig jaar Michel catalogi” en “Waar postzegels kopen en verkopen”, de artikels “Een praktische oefening: bepalen van de papiersoort bij Elstrøm zegels”;  “Stempels: de groene en gele kaarten”, “Wie heeft het bij het rechte eind? (Montenez)” en “Oekraïne – een nieuw postzegelland”. “Post-weetjes” voor filatelisten en marcofielen vinden we terug in alle nummers.

Elke vereniging kent zijn topmomenten. Waarom zou K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN een uitzondering zijn. Het jaar 1993 was een jaar gekleurd met zulke momenten.

In 1993 verschenen er zes nummers Loven Boven en werden er zeven bestuursvergaderingen gehouden.  In Loven Boven vinden we o.a. het vervolg van “Post-weetjes”, “De ruildienst”, “De Algemene Werkplaats van het zegel”, “De Landsnaam” en “Wat is een valse zegel waard”.

Op de Algemene Vergadering van 7 februari werd o.a. een verkoop onder leden met 163 loten gehouden, werden vier leden gevierd voor twintig jaar lidmaatschap en de negenentwintig deelnemers aan de jaarlijkse clubwedstrijd werden met een prijs bedacht. Voor een materieeldienst bleek het te vroeg en aangezien er geen herverkiezingen op het programma stonden, werd met dezelfde ploeg verder gewerkt.

Op 7 maart verzorgde de heer K. Dewit een met diapositieven geïllustreerde voordracht met als onderwerp “Postgeschiedenis van Leuven – Voorlopers van de 17de eeuw tot 1849”. Op 2 mei werden de gewone activiteiten van de ruildienst onderbroken voor een verkoop onder leden met 81 loten.

In het septembernummer verscheen een lijst met “wie verzamelt wat” zodat de contacten  onder de leden met de bedoeling te “ruilen” werden vergemakkelijkt.

Op 2 en 3 oktober werd in het Koninklijk Atheneum Redingenhof een voorverkoop van de bijzondere postzegeluitgifte Vesalius georganiseerd. Naast een tijdelijk postkantoor en een aantal handelarenstands werden op zestig vlakken allerlei filatelistische onderwerpen tentoongesteld. De tentoonstelling werd geopend door de toenmalige eerste schepen van Leuven, mevrouw M. Namels. Dit evenement dat de viering van veertig jaar K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN (1994) inluidde, kreeg een vervolg de week erna. Immers op 9 oktober was onze vereniging terug met een stand en tentoonstelling van vijftig vlakken op post toen er ter gelegenheid van de grote Alumnidag (organisatie K.U.Leuven) in de hal van de centrale bibliotheek op het Ladeuzeplein een tijdelijk postkantoor met gelegenheidsstempel werd open gehouden.

Op donderdag 22 oktober werd een materieelverantwoordelijke aangesteld, zodat vanaf het komende jaar de leden benodigdheden konden aankopen tegen verminderde prijs.

Op 7 november ging de traditionele verkoop onder leden voor tweedehandsmaterieel met 62 loten door. Op 22 november werd i.pl.v. mosselen door de geïnteresseerde leden een menu genuttigd aan gereduceerde prijs op een andere locatie dan de voorgaande jaren.

Op zondag 5 december werd voor de negende maal de postzegelbeurs georganiseerd op de zelfde locatie als de voorafgaande jaren.

In 1994 bestond K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN veertig jaar. De viering van dit achtste lustrum startte in oktober 1993 en werd pas afgesloten op 22 oktober 1994. Met een eivolle autocar trokken onze leden, al dan niet vergezeld van hun echtgeno(o)t(e) naar de Internationale Postzegeltentoonstelling FEPAPOST 94 in het Congresgebouw in Den Haag. 

Op de Algemene Vergadering van 6 februari, die door een vijftigtal leden werd bijgewoond, werd een deel van het bestuur herverkozen en uitgebreid met een verantwoordelijke materieeldienst en werden naast vier leden die toen twintig jaar trouw lid waren, eveneens de helpers aan de manifestaties die in oktober 1993 werden georganiseerd, bedacht met een dik insteekboek. Aan de vierentwintig deelnemers aan de clubwedstrijd werd een filatelistische prijs overhandigd.  De vereniging telde 246 leden.

In het maart nummer van Loven Boven (nr. 250) vinden we de zevende aanwinstlijst bibliotheek (drie pagina’s). Vanaf dat jaar wordt een fonds van 3000 BEF uitgetrokken voor aankoop van filatelistische werken; voor de volgende clubwedstrijd werd een prijzenpot ter waarde van 6000 BEF voorzien.

Op 1 mei werd door de heer M. Noel een voordracht verzorgd: “Is klassiekers verzamelen nog mogelijk?”. Op 8 november ging de jaarlijkse verkoop onder leden van tweedehandsmaterieel met 81 loten door; op 28 november was er het jaarlijkse mosselsouper en de tiende postzegelbeurs werd op 11 december voor het eerst in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven georganiseerd. Op 124 lopende meter tafel stalden negentien handelaars hun filatelistisch materiaal uit. Er werd een gratis tombola voor de bezoekers georganiseerd.

In de nummers van Loven Boven ( 249 – 254) verschenen in 1994 vinden wij o.a. de teksten “Echo’s en indiscreties”, “Aerofilatelie”, “De Postzegel: een eenvoudig idee”, “Wij hebben ons huiswerk gemaakt, alsook de artikels “Wat is een valse zegel waard”, “Postwaardestukken” en “Groenland: een interessant verzamelgebied” 

Voor het jaar 1995 werd het lidgeld fors verhoogd tot 500 BEF. De vereniging telt nog steeds ruim 230 leden.

Op de Algemene Vergadering van zondag 5 februari kwamen de traditionele items aan bod. Voor de verkoop onder leden werden 164 kavels genoteerd en de deelnemers aan de clubwedstrijd kregen een filatelistische prijs.

Op 30 april vond in het vertrouwde clublokaal de eerste ruildag onder leden, met een gratis tafel voor de verkopers, plaats. Naast het jaarlijks gezamenlijk bezoek in de maanden maart en september aan de Nationale Postzegel- en muntenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen werd eveneens in mei de Nationale Competitieve Tentoonstelling Bruphila ’95 in Paleis 2 van het Tentoonstellingspark aan de Heizel bezocht. Op 5 november werd de verkoop onder leden met uitsluitend tweedehandsmaterieel gehouden, op 4 december het jaarlijks mosselsouper met 21 deelnemers en op 10 december de jaarlijkse postzegelbeurs in het Koninklijk Atheneum Redingenhof.

Uit Loven Boven halen wij o.a. de achtste aanwinstlijst bibliotheek, de nota’s “Treinpostkantoren”, “Fiscale zegels: het verzamelen waard”, “Het verschil tussen links en rechts is 48 BEF”, “Ontwikkeling van het aantekenrecht voor brieven in België: periode 1900 – 1994” en de artikels “De keuze van een klassieke zegel” en “Het schikken van zegels en tekst”.

En toch: door familiale omstandigheden en gezondheidsperikelen werd in 1995 nooit vergaderd met een voltallig bestuur. In november overleed de heer R. Stevens, die naast de bibliotheek, de redactie van Loven Boven behartigde sinds het nummer 57 (eind 1961). Zijn laatste Loven Boven droeg het nummer 260.

Op de Algemene Vergadering van 4 februari 1996 werden door de talrijk opgekomen aanwezigen de herschikkingen binnen het bestuur, bestaande uit zeven leden, goedgekeurd. Het kasverslag toonde, zoals vorige jaren, een batig saldo. De clubwedstrijd telde tweeëntwintig deelnemers en twee van de vier feestelingen, die twintig jaar trouw lid bleven, ontvingen een nuttig geschenk. Een oproep om het bestuur te vervoegen bleef zonder gevolg.

De activiteiten die in verenigingsverband plaatsvonden zijn een spiegel van het voorgaande jaar: vergaderingen met keuzeboekjes, gezamenlijke bezoeken aan beurzen, een wedstrijd met drie vragenreeksen, een verkoop onder leden, een mosselsouper en een postzegelbeurs met 226 lopende meter stands. Op zondag 1 december verzorgde de heer H. Celis een voordracht over Frama zegels.

In de nummers van Loven Boven van 1996 vinden we o.a. het vervolg van “Het schikken van zegels en tekst”, de nota’s  “De filatelistische vereniging” , de tekst “Voor de jongeren” en de rubriek “Recente literatuur”.

Op  19 januari 1997 verzorgde de heer Van Tichelen een voordracht waarin op een didactische wijze een algemeen overzicht van postwaardestukken werd gegeven. Op 2 februari werd de Algemene Vergadering gehouden. De herverkiezing van een gedeelte van het bestuur was aan de orde; de vraag naar uitbreiding van het bestuur om een soepele werking in de toekomst te garanderen bleef onbeantwoord. Uit de bestuurverslagen van 1997 blijkt dat de uitbreiding van het bestuur een prioritaire zorg was: vooral de circulatiedienst werd als een te zware taak voor één persoon naar voor gebracht.

Wij onthouden nog de al dan niet gezamenlijke bezoeken aan beurzen waaronder de Nationale Postzegel- en Muntenbeurzen te Antwerpen en Carolophilex ’97 te Charleroi, de verkoop onder leden op 2 november met 93 kavels tweedehandsmateriaal en catalogi en het mosselsouper op 17 november.

Op 20 november, de vijfde en laatste bestuursvergadering van dat jaar werden afspraken gemaakt, zodat de onderhandelingen met de vereniging A.F.C.L., in verband met de gezamenlijke organisatie van de voorverkoop die op 4 en 5 juli 1998 zou plaatsvinden in het Leuvense Stadhuis, op 24 november konden worden gestart.   

In verschillende nummers Van Loven Boven was er speciale aandacht voor de jeugdwerking, de materieeldienst en voor de dertiende postzegelbeurs die op 7 december in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven doorging.  Ter gelegenheid van deze beurs stelde mevrouw F. Van Gucht op een beperkte oppervlakte postzegels en –stukken tentoon over ruimtevaart.

Uit de Loven Bovens van 1997 (nrs. 267 – 272) onthouden wij, naast de berichten die de werking van de vereniging ondersteunden en de rubriek “Recente literatuur”, o.a.  de artikels “Vlagafstempeling”, “Filatelie moet niet duur zijn” en “Leuven en Filatelie”, alsook de teksten “De Pony Express” en “Afscheid nemen”.

Aangezien vier leden zich in het begin van het jaar 1998 bereid hadden verklaard tot het bestuur toe te treden, werden op de eerste bestuursvergadering van 15 januari de bestuurstaken die dienden te worden ingevuld en ontdubbeld op een rijtje gezet. Op de Algemene Vergadering van 1 februari werden de nieuwe kandidaten bij handgeklap aanvaard, zodat er uiteindelijk drie leden tot het bestuur toetraden. Twee onder hun haakten reeds vóór het einde van het jaar af; de derde voor het einde van het komende jaar. In het mei-nummer van Loven Boven (nr. 275) werden de verschillende bestuursfuncties op een rijtje gezet. Wat de Loven Boven betreft werd een belangrijke stap tot uniformering van het lettertype en -grootte, alsook van de lay-out gezet. Het zou echter nog een paar nummers duren vooraleer het tijdschrift uitsluitend met de computer werd gemaakt en voldoende uniformiteit werd bereikt. Sinds bovenvermeld nummer werd omwille van een nieuwe regeling van De Post de Loven Boven voor de binnenlandse leden van een PB nummer voorzien.

Op 25 april tekende onze vereniging voor de organisatie van de Algemene Vergadering van de K.V.B.P. Deze vergadering, gevolgd door een verkoop onder leden, vond plaats in het “Wagehuys” te Leuven. Op 20 juni vertrok een goed gevulde autocar naar JUVALUX ’98 in het Centre des Foires et Congrès te Luxemburg-Kirchberg. De reis bood de meegereisde familieleden de gelegenheid om de stad Luxemburg te bezoeken.

Op 4 en 5 juli organiseerde de K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN samen met de A.F.C.L. ter gelegenheid van 550 jaar Stadhuis Leuven in de voorzaal van het Leuvense stadhuis de voorverkoop van de bijzondere postzegeluitgifte “Toerisme: de Europese Monumenten-dagen”. Bij deze gelegenheid werd een tentoonstelling ingericht die op veertig vlakken evenveel filatelistische onderwerpen aan het publiek toonde. Er werden zeven nieuwe leden ingeschreven.

In het najaar ging de tweede gezamenlijke uitstap naar Antwerpen door op 26 september en vond de verkoop onder leden met tweedehandsmateraal plaats op 15 november. Op 23 november gingen we tafelen en op 6 december vond op de ondertussen gekende locatie de 14de editie van de postzegelbeurs plaats. Ter gelegenheid hiervan verzorgde de heer A. Reygel een beperkte tentoonstelling “Vogels van de wereld”.  

Naast de informatie die de clubwerking ondersteunde, vinden we in de nummers 273 – 278 van Loven Boven volgende artikels “Leuven en Filatelie”, “Themafilatelie: tips voor een tentoonstellingspresentatie”, “Afstempelingen”, “De postbode brengt mensen bij elkaar” en de tekst “Bruphila op Internet” terug.

In het eerste nummer van Loven Boven van 1999 vonden we een oproep terug die het bestellen van de Loven Boven en de Postzegel moest blijven garanderen. Immers, in Groot-Leuven werden tal van straatnamen en huisnummers veranderd. De problemen hiermee verbonden werden pas na de zomer volledig opgelost.

In Loven Boven nummer 280 lezen we in het verslag van de Algemene Vergadering van 7 februari, met nota over de klassieke agendapunten die werden afgewerkt, eveneens dat de toenmalige voorzitter zijn ontslag aankondigde en zijn laatste jaar inging. In hetzelfde nummer vinden we een nieuwe lijst met de beschikbare catalogi en niet de laatste oproep tot de leden dat jaar om het bestuur te vervoegen.

In het tijdschrift werden artikels opgenomen: “Afstempelingen”, “Postzegels van het internationaal gerechtshof” en “Uit de Hoop”.

Als antwoord op een vraag van enkele leden die in de loop van 1998 werd gesteld, werd de ruildag onder leden opnieuw georganiseerd en dit op 7 maart.

Reeds vanaf midden van het vorige jaar werd in de schoot van het bestuur gezocht hoe de helpers aan de drie manifestaties van 1998 konden worden beloond. Aangezien de leden weinig interesse toonden voor een organisatie met een collectief karakter, werd een bedankingsetentje in de maand juni georganiseerd.

Naast de jaarlijkse al dan niet gezamenlijke bezoeken aan beurzen, waaronder aan het Bouwcentrum te Antwerpen, werd eind september - begin oktober eveneens een bezoek gebracht aan de nationale competitieve tentoonstelling Bruphila ’99 in Paleis 2 aan de Heizel te Brussel.

Op 7 november werd een verkoop onder leden gehouden waarop 125 loten werden aangeboden.

Door omstandigheden zag het bestuur zich verplicht het aantal te verhuren lopende meters tafel op de postzegelbeurs van 5 december 1999 te beperken tot 200. Zoals ieder jaar was deze manifestatie een succes en droeg ze zoals de voorgaande jaren een belangrijk steentje bij, zodat ook dit decennium met een positief financieel saldo kon worden afgesloten.

19 december was de laatste bijeenkomst van dit decennium met een verkoop onder leden met 60 kavels tweedehandsmateriaal en catalogi.

Het was reeds lang duidelijk dat er geen consensus kon worden bereikt indien het de opvolging van de voorzitter betrof, zodat voor het jaar 2000 alles bij het oude bleef, met dien verstande dat de penningmeester zijn aangekondigde stap terug deed, zodat het nieuwe decennium werd ingegaan met zeven bestuursleden waaronder een commissaris rekeningen. 

Tussen de laatste bestuursvergadering van 16 december 1999, waarop de taken binnen het bestuur tengevolge van twee aangekondigde ontslagen werden vastgelegd, en de Algemene Vergadering van 6 februari 2000 nam de toenmalige ondervoorzitter ook ontslag. De voorzitter had het op de druk bezochte Algemene Vergadering voornamelijk over twee ernstige problemen: de vergrijzing en de zwakke jeugdwerving. Hij stelde vast dat er nog slechts vijf leden het dagelijks bestuur maakten en dat dit te weinig was. Hij besloot zijn toespraak als volgt:

“Er is geen reden tot paniek maar wij moeten niet wachten tot het vijf voor twaalf is, daarom, op mijn blote knieën: kom, indien mogelijk de kern versterken, schrijf mogelijke verbeteringen of nieuwe gedachten op. Ze worden in dank aanvaard, besproken en de resultaten zullen in 2000 zichtbaar worden.”

Een moeilijk jaar kondigde zich aan.

Op de bestuurvergadering van 17 februari werden enkele beslissingen genomen die het mogelijk moesten maken dat de vacante functies tijdelijk konden worden ingevuld en die het meebesturen moesten aanmoedigen. Het bestuursmandaat bedroeg vanaf dan twee i.pl.v. zes jaar; de functies waarvoor geen verantwoordelijke was, dienden duidelijk als dusdanig in elke hierna volgende Loven Boven te worden vermeld en van de bibliotheek, die na het verlies van opbergruimte volledig moest worden herzien, diende werk te worden gemaakt. 

In Loven Boven nummer 286 vinden we de uitslag van de jaarlijkse clubwedstrijd terug waaraan 16 leden hadden deelgenomen. Deze wedstrijdvorm werd vanaf het zomernummer vervangen door een andere wedstrijd verbonden aan iedere Loven Boven.

Vanaf het derde nummer van Loven Boven, na de begeleidende tekst en het aangepaste reglement, werd de nieuwe bibliotheeklijst in drie afleveringen opgenomen en in de Loven Boven nummers 288 en 289 werd met het publiceren van de lijst “Leden verzamelen” het kontact tussen de leden aangemoedigd. 

Op 25 maart werd een gemeenschappelijk bezoek gebracht aan de postzegel- en muntenbeurs te Antwerpen en op 2 april werd in het lokaal de ruildag onder leden georganiseerd.

In het najaar gingen de jaarlijks terugkerende evenementen door: de verkoop onder leden van tweedehandsmateriaal met 34 loten, het jaarlijkse mosselsouper op 27 november en de postzegelbeurs op 3 december, waar op 183 lopende meters tafels filatelistische items werden aangeboden.

Uit de zes nummers (285 – 290) van Loven Boven die dat jaar op 101 pagina’s verschenen onthouden we o.a. de artikels “Uit de hoop (deel 3 t.e.m. 7)”, “De lokale post op de eilanden buiten de kust van Groot-Brittannië”, “Indië” en het overzicht “Zoeken op Internet”.

Bij het begin van de 21ste eeuw haakte ongeveer 5% van de leden af, alhoewel het lidgeld niet werd verhoogd. Bovendien konden de vacatures in het bestuur niet worden ingevuld. Een zoveelste oproep om het bestuur te versterken vinden we terug in de eerste Loven Boven van de nieuwe eeuw.

Zoals gewoonlijk werd het jaar geopend met drie ruilvergaderingen in de maand januari. Na het welkomstwoord van de voorzitter op de Algemene Vergadering van 4 februari 2001, waarin hij zijn definitief afscheid aankondigde, werd er tijd gemaakt voor een dialoog tussen het bestuur en de leden met als onderwerp: toetreden tot het bestuur om de vereniging leefbaar te houden. Zonder onmiddellijk resultaat! Naar jaarlijkse gewoonte werd de zitting, na de voorstelling van het financieel verslag, de viering van trouwe leden, de verkiezing van bestuursfuncties, de tombola en de aangeboden consumptie, afgerond met een verkoop onder leden met 155 loten.

Op zondag 4 maart verzorgde de heer G. Meulemans een voordracht  “Postgeschiedenis”.

Op 22 juni 2000 werd onze vereniging op de hoogte gebracht dat haar de voorverkoop van 575 jaar K.U.Leuven – U.C.L werd toevertrouwd. Deze voorverkoop werd met de technische ondersteuning van de universiteit op 17 en 18 maart 2001 in de voorzaal van de Centrale Universiteitsbibliotheek georganiseerd. De jubileumzegel toont het beeld van de Patroonsheilige “Sedes Sapientae”. Naast enkele standen voor handelaars werd een tentoonstelling opgezet die op 50 vlakken tal van filatelistische verzamelingen aan het publiek voorstelde. De K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN werd dat weekend zes leden rijker. Een verslag van dit gebeuren werd opgenomen in Loven Boven 293.

Aangezien enkele leden tijdens de maanden die op de Algemene Vergadering volgden hun interesse hadden laten blijken om een bestuursfunctie op te nemen, werden alle vergaderingen die het bestuur vanaf 23 mei dat jaar hield opengesteld voor alle leden. In het verslag van deze eerste open bestuursvergadering staat o.a. geschreven dat de vacante mandaten materieelmeester en bibliothecaris door een nieuw bestuurslid zullen worden ingevuld vanaf de maand september.  

In Loven Boven nummer 293 werd 14 juni voorgesteld om een bezoek te brengen aan Belgica 2001.

Het woord internet was reeds het jaar voordien gevallen en Loven Boven telde reeds verscheidene “computernummers”: het kon niet uitblijven. In het zomernummer kregen we een oproep  tot de leden om een nieuwe functie in het bestuur in te vullen met de bedoeling de filatelistische informatie die via dit medium verschijnt over te brengen naar de leden alsook een website voor onze vereniging op te bouwen. 

Een dubbele bezetting van het vergaderlokaal leidde ertoe dat er vanaf de maand september elke vierde i.pl.v. de tweede maandagavond werd vergaderd.

In de maand november werd een verkoop onder leden met uitsluitend tweedehandsmaterieel gehouden en werden de voeten onder tafel gestoken voor de jaarlijkse mosselen. Op               2 december vond de jaarlijkse postzegelbeurs plaats in het Koninklijk Atheneum Redingenhof. Voor de eerste maal werd inkomgeld gevraagd en werd aan de hand van etiketten die hiertoe werden afgeleverd het aantal bezoekers geteld. 

In de Loven Bovens van 2001 vinden we, naast de clubwedstrijd en berichten die de leden informeren over de werking van de vereniging, volgende artikels terug: “Indië (deel 2 t.e.m. 4)”, “Uit de hoop (deel 8)” en “Getaxeerde brieven met epauletten en medaillons”.

Het jaar 2002 gaat de geschiedenis in als het jaar dat het lidgeld, dat werd verhoogd met ongeveer 100 BEF, voor de eerste maal werd geïnd in Euro.

In het eerste nummer van Loven Boven  (nr. 297) verscheen een kalender waarop alle activiteiten die dat jaar gepland waren stonden aangeduid. Hiermee werd met een traditie aangeknoopt die de voorgaande jaren werd onderbroken.

Een ruildag onder leden, waar iedereen die iets aan te bieden had een tafel ter beschikking kreeg, ging door in het gekende vergaderlokaal Café Sport op 3 februari.

Vóór de eerste bestuursvergadering van 20 februari verklaarde een lid zich bereid het vacante mandaat van secretaris op zich te nemen en de vereniging te vertegenwoordigen op de Cultuurraad van Leuven; een ander lid wou de vacature van webmaster invullen. Op de Algemene Vergadering van 3 maart waarop de traditionele items aan bod kwamen kreeg dit vernieuwd, “zeven-man-tellend-bestuur” het vertrouwen. De vroegere voorzitter, de heer L. Frederix, aanvaarde de titel van erevoorzitter.

Via de stad Leuven konden we vanaf toen onze vereniging promoten via het internet op www.leuven.be/vereniging/Postzegels/index.htm en waren we eveneens elektronisch te bereiken via postzegels@vereniging.leuven.be.

Op maandag 14 oktober werd het mosselsouper georganiseerd in het vergaderlokaal café Sport. Er waren 23 deelnemers. Op 20 oktober gaf de heer W. Cortoos een voordracht met als titel “Van verzamelaar tot filatelist dankzij de Euro”. Aan de aanwezigen werd nadien de tijd gegund om twee meegebrachte verzamelingen nader te bekijken. Een overzichtelijke tekst verscheen in de laatste Loven Boven van 2002.

Op 17 november werd de jaarlijkse tweedehandsverkoop onder leden georganiseerd waarvoor slechts 7 loten werden ingeleverd. Op 1 december ging de jaarlijkse postzegelbeurs door op de intussen vaste locatie: negenentwintig standhouders stalden hun filatelistisch materiaal uit op 165 lopende meter tafel. Zoals vorige jaren werd het jaar afgesloten met een ruilvergadering op de derde zondag van december en met een financiële bonus.

Op het einde van het jaar richtte het bestuur zich via de Loven Boven tot de leden met verschillende vragen: waarom is het aantal leden dat de vergaderingen bijwoont de laatste jaren kleiner geworden, wat kan de bijeenkomsten boeiender maken en hoe vieren we vijftig jaar K.V.B.P. – afdeling LEUVEN in 2004?

In de zes nummers Loven Boven (73 pagina’s) werden o.a. de artikels “Getaxeerde brieven met de epauletten en medaillons (deel 2 en 3)”,”Prinsendom Sealand”, “De moderne vervalsingen van de Kopstaande Dendermonde”, “Een alternatieve verzameling: R-etiketten” gepubliceerd. Bij elk nummer werd een korte wedstrijd gebracht waarvan één in kleur met 13 deelnemers en dit ter gelegenheid van het 300ste nummer (juli – augustus).

Het eerste nummer van Loven Boven herhaalde de oproep die op het einde van vorig jaar werd gemaakt en roept op tot actieve deelname aan het verenigingsleven. De aanwezigheidslijst werd terug ingevoerd.  Op het titelblad word voortaan de tafel weggelaten zodat de vrijgekomen plaats kon worden gebruikt om de inhoud van het nummer kort te duiden.  

Zoals verleden jaar vond de ruildag onder leden 2003 de eerste zondag van februari plaats. Minder standhouders als het jaar voordien (9) zorgden toch voor 31 belangstellende leden. De vereniging telde 166 leden. Op de Algemene Vergadering van 2 maart besprak de voorzitter in zijn welkomstwoord de inbreng van de leden op de vragen die de laatste maanden werden gesteld en vond hij een activiteitenlijst een beter woord dan een aanwezigheidslijst. Traditiegetrouw werd eveneens het financieel verslag voorgelegd, werden de jubilarissen - twintig jaar trouw lid - gevierd, werd een tombola georganiseerd en een drankje aangeboden, was er tijd voor een reactie van de leden en vond een verkoop onder leden met 162 loten plaats.

Op 4 mei werd de ruilvergadering even onderbroken voor een kleine verkoop onder leden met 52 loten en op 15 juni onderhield de heer J. Verhaegen ons over “Een onbekende prelude vóór de Duitse inval in Polen: de overdracht van het OLSA-gebied aan Polen” waarvan in Loven Boven 306 een samenvatting verscheen.

Op 7 september werden ten gevolge van de drukte met Leuven Kermis voor het eerst op de eerste zondag na de zomermaanden de ruilboekjes thuis gelaten en werd een verkoop onder leden met 162 loten gehouden. Op 13 oktober staken 26 eters de voeten onder tafel op het mosselsouper.

Ten gevolge een eis van de financiële instelling waar de geldmiddelen van onze vereniging zijn ondergebracht, werden in het najaar aangepaste statuten van de vereniging klaargestoomd. Nadat het bestuur ze eenparig had onderschreven, werden ze op een Buitengewone Algemene Vergadering door de aanwezigen goedgekeurd.

De postzegelbeurs van 7 december was ook nu weer een succes, ook omdat 55 leden een bezoek brachten, wat het hoogste aantal leden was op alle door de vereniging in 2003 georganiseerde activiteiten, ruilvergaderingen inbegrepen. In de laatste Loven Boven die dat jaar verscheen, zit de uitknipbare kalender voor 2004, waarin niet minder dan 34 activiteitendagen gepland staan.

De artikels die we in de zes nummers van Loven Boven in 2003 terugvonden, zijn: “De voorliefde voor de gestempelde zegel en de marcofilie in het bijzonder (5 delen)” en  “Een alternatieve verzameling: R-etiketten (deel 3 t.e.m. 5) alsook de aanvullingen (1 en 2)”.

Veertien dagen nadat het jaar 2004 werd gestart met de ruilvergadering van 4 januari, werd veel eerder dan andere jaren de Algemene Vergadering gehouden. De traditionele items kwamen aan bod waaronder de herverkiezing van de helft van het bestuur. Een ondervoorzitter, die sinds enkele maanden ad interim in het bestuur versterkte, werd door de vergadering aangesteld. In zijn woordje had de voorzitter het voornamelijk over de waardering voor de actieve inbreng van leden en niet-leden, de noodzaak om te investeren in de jeugd en de activiteiten tijdens het feestjaar dat pas was gestart. 

De ruildag onder leden van 7 maart werd druk bezocht en na de snuffelvergadering van 18 april werd het restant aan buitenlandse tijdschriften, dat sinds enkele jaren onaangeroerd in de kelder van café Sport stond, geschonken aan de bibliotheek van de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w.

Op 16 mei en 20 juni werden de ruilvergaderingen onderbroken voor een verkoop onder leden met ongeveer 40 loten en op 6 juni verzorgde de heer Van Tichelen een met diapositieven gedocumenteerde uiteenzetting over Postwaardestukken.

Op 10 juli vond in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven de voorverkoop plaats van de speciale uitgifte “Rode Kruis” en “Sport”. Bij deze gelegenheid werden op 80 vlakken vijftien onderwerpen tentoongesteld, werd een jeugdstand bemand en werden aan het publiek de eerste duozegels van de vereniging te koop aangeboden. De tentoonstelling werd geopend door de Leuvense burgemeester L. Tobback.

Vanaf het zomernummer verscheen het tweemaandelijks rondschrijven op A5 formaat.

Op zondag 5 september werd een verkoop onder leden gehouden en op 11 oktober werden zesentwintig deelnemers op de mosselsouper bedacht met een gratis tombola.

In de zes nummers van Loven Boven van 2004 vinden we naast de clubwedstrijd eveneens de volgende artikels terug: “De voorliefde voor de gestempelde zegel en de marcofilie in het bijzonder (deel 6)”, “Een alternatieve verzameling: R-etiketten” (aanvulling 2)”, “Een reis van vijftig jaar (vijf delen)”, “Kroatië: uitgiften eerste republiek”, “Filatelische experten en expertises” en “Geschiedenis van de Post en het ontstaan van de eerste postzegels”. 

Op 21 november, op de dag dat “Een reis van vijftig jaar: de geschiedenis van de K.V.B.P. – Afdeling LEUVEN (1954 – 2004)” wordt voorgesteld, vieren de leden van deze vereniging het tiende lustrum in het vergaderlokaal met o.a. een praatje, een hapje en een tapje en een gratis tombola met waardevolle prijzen. Rest ons nog in dit feestjaar: veertien dagen voor de ruilvergadering van 19 december het jaar 2004 afsluit, wordt op 5 december de 20ste postzegelbeurs met beperkte jeugdstand in het Koninklijk Atheneum Redingenhof gehouden.

 

In het eerste nummer van Loven Boven van 2005 lezen we dat de Algemene Vergadering plaats had op 30 januari 2005. De gebruikelijke agendapunten werden afgewerkt en de vergadering werd afgesloten met een verkoop onder leden. In dit nummer werd het eerste deel van het artikel “ De geschiedenis van De Post en het ontstaan van de Postzegel” van Tony Dewit gepubliceerd.

In het 2de nummer van Loven Boven 2015 vindt men i.v.m. de activiteitenlijst (zie Loven Boven nr. 310) het volgende bericht:  “ Het systeem lijkt ons voldoende bekend en ingeburgerd, zodat wij vanaf 2005 niet meer met de activiteitenlijst tijdens de vergaderingen zullen rondgaan. De lijst zal aan de ingang van de zaal worden gelegd. Wie zijn /haar naam niet invult, loopt waardebonnen mis aan het einde van het jaar. ”

De activiteitenlijst werd voorheen ingevoerd met de bedoeling om leden actiever te laten deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

In dit nummer werd eveneens  het artikel “ De Noorse Posthoornserie – een onontwarbaar kluwen “ van Jan De Preter gepubliceerd.

Met het overlijden van Guy Vankerckhoven op 10 februari 2005, ruilmeester sinds 1996, werd pijnlijk duidelijk welke impact het verdwijnen van een centrale, actieve figuur heeft op de werking van een club. Immers, ruilboekjes waren en zijn een belangrijke drager van het clubgebeuren. Spijts meerdere oproepen nam de voorzitter voor een half jaar over.

Op de bestuursvergadering van 18 mei werd het idee besproken om een ruilmeesterteam op te richten, echter niet te verwezenlijken met de toenmalige bestuursploeg. Als conclusie werd geopperd om de ruildienst eventueel tijdelijk te sluiten, doch  in de zomer van 2005 werd onder leiding van Tony Mombaerts de ruildienst met de hulp van Kristian Vankerckhoven en Wilfried Verlinde op een andere manier georganiseerd.

 

Op 20 maart 2005 had de jaarlijkse ruildag onder leden plaats (een tafel voor elk geïnteresseerd lid, gevuld met filatelie in aanbieding) en op 17 april verzorgde Francis Dochez, voorzitter van de Vilvoordse postzegelclub, een voordracht met als titel: “Inleiding tot de thematische filatelie”. In dat jaar werden nog verschillende activiteiten georganiseerd. Op 29 mei en 6 november hadden verkopen onder leden plaats en op 4 september had de 1ste (en enige) verkoop onder leden plaats met niet vooraf aangekondigde loten. Op 24 oktober ging het jaarlijkse mosselsouper door; onze jaarlijkse postzegelbeurs op 4 december.

In Loven Boven nummer 318 vinden we het eerste van het meerdelig artikel “ De geschiedenis van de Filatelie “ van Tony Dewit. In Loven Boven nummer 319 vertelt Henri Nackom in “Een verzamelaar – lid in de kijker “ hoe hij begon met het verzamelen van postzegels en hoe hij ermee door verder deed. In hetzelfde nummer wordt met de bedenking “ Een fortuin ” dieper ingegaan op het verkopen van postzegelcollecties.

De leden werden langs deze weg op de hoogte gebracht van de uitnodiging die verscheen in het toenmalig nationaal blad van de landsbond “ Bondsnieuws “ om tentoon te stellen op Bruphila’06.

In nummer 320 kregen we bovenop algemene info en lopende artikels een nieuw verhaal van Rudy De Vos : “Buitenlandse burelen gevestigd in het oosten ”.

Het editoriaal van Loven Boven nummer 321, het eerste van 2006, begint met : “ Aan enkele knelpunten werd het voorbije jaar hard gewerkt. Vandaag zijn we, wat dit betreft, nog steeds uit de opstartfase, zodat we nog wat begrip vragen om de schoonheidsfoutjes in de organisatie van de ruildienst te verwijderen en om de vernieuwing van de website te voltooien. Wij zijn zeker dat dit in 2006 in orde komt. Toegegeven, het nieuwe jaar kondigt zich aan met een gegeven dat de continuïteit mogelijks doorbreekt: de sluiting van het vergaderlokaal op zondagen. Onze keuze om in hetzelfde lokaal te blijven en zondagen door zaterdagen te vervangen, kan getuigen van gemakzucht; wij hebben echter gekozen voor zekerheid. “

In dit nummer vinden we de agenda voor de Algemene Vergadering zaterdag 4 februari alsook het 4de deel van het artikel “De geschiedenis van de filatelie” . Jan De Preter stelt vragen met  “Zegels wassen, kinderspel? “.

In het hierop volgend tijdschriftnummer heeft Paul Vandormael “ Wie jureert  de … juryleden? “ het over een immer actueel item: resultaten en commentaar bij het competitief tentoonstellen.

In het nummer 322 vinden we het eerste deel van het vijfdelig artikel “ De Displaces Persons (DP) kampen “ van Tony Dewit alsook het artikel de “ Ierse takszegels van 1925 / 1993 “ van Paul Vandormael.  In het daarop volgend nummer werd gestart met het tiendelig artikel “ De Bevrijdingszegels “ van Rudy De Vos (slot in nr. 334).

In nummer 324 werd eveneens het artikel “Brits Noord Borneo nrs. 25 / 28 (1888 – 1892) van Jan De Preter gepubliceerd. In Loven Boven nummer 325 werd door Rudy De Vos de aandacht gevestigd op de kenmerken van de echte zegels van de Rode Kruisuitgifte van 1914 met de beeltenis van Koning Albert I.

Naar het voorbeeld van Henri Nackom (Loven Boven nr. 319) wordt in het laatste nummer van 2006 een voorstel gedaan waarin andere leden zich voorstellen middels een interview waarbij de nadruk ligt op het  filatelistisch leven. Hiertoe worden enkele vaste vragen aan een door het lot bepaalde vaste bezoeker van de vergaderingen gesteld. De naam van deze rubriek : “In de spot”.

In het jaar 2006 werden verschillende verkopen onder leden georganiseerd op 4 februari, 15 april, 17 juni en 19 augustus. Bij gebrek aan belangstelling werd de geplande verkoop van 7 oktober afgeschaft en het houden van tweemaandelijkse verkopen in vraag gesteld.

De ruildag vond plaats op 18 maart, het mosselsouper op  23 oktober en het jaar 2006 werd afgesloten met de 22ste postzegelbeurs op 3 december.

2007: de rookvrije vergaderzaal en vanaf dan, het steeds wisselende aantal aanwezigen. De Algemene Vergadering ging door op zaterdag 20 januari met de traditionele agenda en afgesloten met een verkoop onder leden met 132 loten. Het Op 17 februari verzorgde Willy Cortoos een voordracht: “ Belgisch-Congo – WO II censuurpost (1940 – 1945). “ In het 1ste Loven Boven nummer van 2007 deelt toenmalig secretaris Gunnar Bergman in de rubriek “ In de spot “ zijn passie voor de mooi gestempelde zegel.  Er werd een agenda met de aangekondigde bijeenkomsten en activiteiten van het nieuwe jaar toegevoegd. De ruildag was gepland op 17 maart.

In nummer 328 vindt men het verslag van de Algemene Vergadering. Naast de vertrouwde rubrieken die betrekking hebben op werking van de club, “waarheen “ met gegevens van beurzen e.a., stond Jan De Preter in de spot. In dit nummer werd herinnerd aan de oproep tijdens de A.V. van 20 februari waarbij 2 commissarissen rekeningen worden gezocht om de rekeningen van 2008 te controleren. De bedoeling hiervan was te streven naar een opener beleid. We vinden eveneens 2 kortere artikels terug: “ De schaal van Maes “ van Willy Cortoos over de opdrukken op de zegels van de onafhankelijke Congostaat bij het ontstaan van Belgisch Congo en “ Prinsendom Sealand “ van Rudy De Vos.

In het daarop volgende nummer wordt het plan van de te vernieuwen website voorgelegd. Willy Cortoos bracht het 1ste van het driedelig artikel “ De burgerlijke censuur in Belgisch Congo tijdens Wereldoorlog II “ en Tony Dewit tekende voor het tweedelig artikel “ De Poolse Officierenkampen in Duitsland “. In “ In de spot “ werd onze toenmalige erevoorzitter Leonard Frederix geïnterviewd.

Twee maanden later, in Loven Boven nr. 330, verscheen in dezelfde rubriek het interview met Jean-Marie Desmet. In dit nummer werd eveneens duidelijk gemaakt waarom het huishoudelijk reglement (daterend van 16 november 2003) gedeeltelijk moest worden herschreven.

Op 15 september werd door Leonard Frederix een kleine tentoonstelling in het vergaderlokaal gehouden en op 6 oktober 2007 verzorgde Emile Van den Panhuyzen een voordracht getiteld : “ Fiscale zegels “. Jozef De Smedt maakte tijd voor een interview dat “ In de spot “ verscheen in de september-oktober uitgifte van het tijdschrift.

Op 19 mei, 1 september en 17 november werden verkopen onder leden gehouden en de jaarlijkse postzegelbeurs ging door op 2 december.

Het nummer 332 sloot het jaar af met o.a. Alain Reygel in “ In de spot “. In dit nummer had Jan De Preter het over de “ Finse wapenleeuw “ en werd het 1ste van het tweedelig artikel “ Ontstaan van de Belgische Post “ van Johnny Driesen gepubliceerd.

2008: wat een sterk voorbereidingsjaar moest betekenen voor een nieuw jubileumjaar is eerder een rampjaar voor de vereniging geworden.  Er werd ons een voorverkoop toegewezen: 31oktober en 1 november 2009. Met drie bestuursleden waren we in Leuven intensief op zoek naar een zaal die aan de eisen van alle partijen voldeed: er was steeds een reden dat het niet kon. Het zalenverhaal van 2009 en 2019 in Leuven is weinig verschillend en niet zaligmakend. Tijdsgebrek en gebrek aan hulp vanuit het bestuur deed ons besluiten om de club te Boortmeerbeek te vragen de organisatie over te nemen. 

In nummer 333 vinden we de agenda met de geplande clubactiviteiten alsook agenda voor de Algemene Vergadering van 1 maart 2008. Het was de laatste maal dat wat gepresteerd werd aan bod kwam. Van Emile Van den Panhuyzen werd het 1ste van het tweedelig artikel “ Inleiding tot de fiscale filatelie” gebracht. Jaak Pootemans vergastte ons op een 6 pagina’s lang interview.

Jeugdfilatelie : in het volgende Loven Boven nummer presenteert Tony Dewit een uittreksel van de les die hij verzorgde op de scholen van de scholengroep11 van het gemeenschapsonderwijs. Robert Adrien tekende voor het interview “In de spot” en de lijst van beschikbare catalogi vulde anderhalve pagina.

Op de bestuursvergadering van 18 maart 2008 stond o.a. de bibliotheek als agendapunt vermeld. Er werd beslist om de volledige reeks Michel catalogi aan te kopen en de Balasse magazines als 1 geheel te verkopen. Willy Cortoos deed zijn verhaal in “ In de spot “.  Met “Identificatie van de Deense “Postfaerge zegels : echte en valse” van Tony Dewit werd een vierdelig artikel gestart.

Op 19 april werden door Roger Tuts aan een aparte stand filatelistische stukken van WO I besproken. Op 17 mei werd een verkoop onder leden gehouden.

Nummer 336 begon met “ Nieuws over de KVBP “ van Tony Dewit waarin hij een samenvatting gaf van de K.V.B.P. vergadering in Oostende. Aansluitend werd een voorstel geformuleerd om de club in Leuven toegankelijk te maken voor niet-geabonneerden op “De postzegel”.

In het 336ste nummer deed Tony Mombaerts in “ In de spot “ zijn verhaal. Tevens werd de herwerkte lijst catalogi gepresenteerd. In het daarop volgende nummer stond Roger Sempels in de spot.

In 2008 was er een verkoop onder leden gepland op 4 oktober en een postzegelbeurs op 7 december.

Vanaf het einde van de zomer 2008, toen o.a. de voorzitter en de ondervoorzitter zich hadden terug getrokken , is er een periode waar we voor de activiteiten van de club zijn aangewezen op informatie die niet centraal werd bewaard. Uit de rondvraag die we deden, bleek dat er geen teksten, verslagen e.d. zijn bewaard. Een collectie Loven Boven tijdschriften werd ons bezorgd, zodat we uiteindelijk de ontbrekende nummers (338 – november-december 2008 tot 370 – januari-februari-maart 2015) konden raadplegen. Met dank aan Laurens Dumont en Willy Van Passel.

In het eerst ontbrekende nummer nr. 338 schreef het toen nieuwe bestuur met groot formaat letters. In hun enige tekst met de titel “Toelichting en toekomst na bestuur herschikking” in blokletters staat niets over wat de titel laat veronderstellen, doch worden talrijke verzinsels en uit de context gerukte uitspraken neergeschreven waarbij de gewezen voorzitter en ondervoorzitter geviseerd worden, zonder verweer. Misschien denkt men wel : dit is des mensen, doch men kan beter tweemaal nadenken, zeker als men 7 jaar later aan de ex-voorzitter vraagt om het bestuur na nieuwe ontslagen te depanneren.

In 2009 werd het aantal tijdschriften van 6 naar 5 gebracht. De redactie opteerde voor een “light” versie zonder echte artikels en houdt het liever bij korte berichten die verzameld worden in rubrieken als “ Sprokkels “ en “ Onder de loep “. Er werd een enquêteformulier ingevoegd met de vraag aan te geven op welke dag / uur men liefst zou vergaderen.

De Algemene Vergadering ging door op 7 februari en werd afgesloten met een verkoop onder leden met 155 loten.

In Loven Boven nr. 340 staat een oproep om een vaste rubriek te schrijven en om artikels te schrijven. De resultaten van de enquête werden opgenomen en er is een korte tekst over ”de gom“.

In nr. 341 staat het 1ste van het tweedelige artikel over “ Papiersoorten van moderne postzegels” en vindt men het verslag van de A.V. Alain Reygel heeft het over “ Herkenning gestempelde rolzegel R87-89, Kramsvogel uit 1999 “.

In Loven Boven nr. 343 wordt om hulp verzocht op de postzegelbeurs van 6 december. Jan De Preter zorgde in dit nummer voor het artikel: “ Enkele triagehulpjes bij Duitse inflatiezegels; de “Posthoornreeks. “ Er was plaats voor de lijst catalogi.

Het tijdschrift van januari-februari 2010 wordt uitgegeven in een ander formaat: A4. De redacteur Alain Reygel schreef in zijn editoriaal dat hij niet opgezet is met de verkooptechniek van de post. Van Jan De Preter werd het artikel “Alarm bij de Reichspost : superinflatie . De opdrukken (24.08-22.10.1923) “ opgenomen. De A.V. 2010 ging door op 6 februari. Er werd geen agenda gepubliceerd.

In Loven Boven 345 vinden we het artikel “ Deutches Reich najaar 1923. Type Korfdeksel. “ van Jan De Preter alsook het verslag van de Algemene Vergadering. Er werd geen maandagvergadering gehouden in de maand mei.

In het editoriaal van Loven Boven 346 concludeerde Alain Reygel met betrekking van de verkooptechniek van de Post: stop onmiddellijk met België postfris te verzamelen en concentreer u op het vervolmaken van uw bestaande collectie (gestempeld, op brief, …) ZONDER nieuwigheden! Jan De Preters bijdrage “Deutches Reich – de laatste maanden“ vulde 1 pagina en “ Reich – Hochinfla : het einde “ verscheen in het volgende nummer.

In nummer 348 had Alain Reygel het over het nut van het priorstrookje. Zoals in het vorige nummer vinden we een overgenomen tekst over de spelregels van de Belgische regering voor de postmarkt.

In het zesde nummer van 2010 vinden we zonder vermelding van de auteur het artikel: “ Schadelijke, onrechtmatige en ongewenste uitgiften. “

In het eerste nummer van Loven Boven , jaar 2011, werd er opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 5 februari. De agenda toont de gebruikelijke invulling. Op deze vergadering werd beslist om de maandagvergaderingen af te schaffen.

In nummer 351 werd aangekondigd dat de 1ste ruilvergadering wordt georganiseerd op zaterdag 5 maart in de voormiddag. Nog in dit nummer: het verslag van de AV.

In het volgende nummer had de redacteur het over de bpost-uitgifte  van de twaalf sterrenbeelden.

In Loven Boven verscheen een oproep om deel te nemen aan volgende activiteiten  17 september – demonstratie gebruik elektronische watermerkzoeker   

15 oktober – ruilvergadering onder leden

4 december – jaarlijkse postzegelbeurs

Het artikel “ Verzamelgebieden in de lift” van Jan De Preter stoffeerde het zomernummer.

In nummer 354 vinden we het bericht dat de geplande ruilvergadering verplaatst werd naar 22 oktober. Ook in Loven Boven : “ De Post Office zegels van Mauritius “ . In het volgende tijdschriftnummer staat een vrije vertaling van een bijdrage uit “ Histoire de la filatelie “.

In het 1ste nummer van 2012 werden de leden uitgenodigd deel te nemen aan de AV op 18 februari 2012. Ook in dat nummer : de agenda, de rubriek sprokkels , de activiteitenkalender 2012 en de bijdrage “ De Benjamin Franklin te Z-Grill “, vrij vertaald uit “Histoire de la Filatelie”.

“ De Britisch Guiana 1c Magenta “ komend uit dezelfde bron is de bijdrage van Alain Reygel in nummer 358. In sprokkels heeft Henri Nackom over de watermerken van Australische postzegels.

“ Een moord voor een postzegel “ is een bijdrage overgenomen uit het maandblad “Philatelie”. Dit vulde samen met het verslag van de AV en een vervolgpagina over Australische  postzegels het nummer 359.

De ruilvergadering 2012 ging door op 20 oktober en de postzegelbeurs op 2 december.

De door Alain Reygel bewerkte bijdrage “ Het mysterie ”  vindt men in nr. 360 en “Grote Orval “ staat in nr. 361. De tekst ” Een belangrijke ontdekking “ vindt men in het 6de nummer van het jaar 2012.

2013: Er is beslist: Loven Boven zal van nu af aan 4x per jaar verschijnen. De boekjes worden er niet lijviger door , maar de info blijft dezelfde.

De vaste algemene Vergadering was gepland op 16 februari. De agenda en de kalender voorspelden geen ongewone dingen. In het nummer 362 staat een door de redacteur bewerkte bijlage over het afweken van zelfklevende zegels.

Nummer 363: het verslag van de AV, een overgenomen artikel, de catalogilijst en een bericht van bpost.

Het overgenomen artikel “ gezamenlijke uitgiften “, sprokkels en de vraag aan de leden “wie verzamelt wat”, is het zomernummer.

In het laatste nummer van 2013 vinden we een overgenomen artikel uit Filitalia. : “ Oplichters en vervalsers in Italië “

De ruilvergadering ging dat jaar door op 19 oktober en de postzegelbeurs op 1 december.

“ De staande Helvetia ” van wijlen Freddy Poelmans, een artikel in 2 delen overgenomen uit Filakrant en reeds gepubliceerd in meerdere tijdschriften is een grondige bespreking van deze uitgifte. Het is te vinden in de eerste twee nummers van 2014.

De Algemene Vergadering ging door op 15 februari 2014 met een agenda zonder verrassingen. De verkoop onder leden telt 137 loten. De ruilvergaderingen werden gepland op 5 april en 18 oktober.

Vanaf de maand augustus gingen de vergaderingen alleen door op de 1ste en 3de zaterdagnamiddag.

De ruilvergadering vond plaats op 18 oktober  en de 30ste postzegelbeurs op 7 december in het Redingenhof.

In het laatste nummer van Loven Boven in 2014, nr. 369, werd het 1ste van het tweedelig artikel  “ De decimale Machins ” van Jan De Preter gebracht.

De vereniging kondigde aan dat leden die de Postzegel niet wensten te ontvangen lid konden blijven / worden aan een lager lidgeld: €10,00

Het editoriaal van het 1ste nummer van Loven Boven straalde optimisme uit. Een uittreksel van wat toen was neergeschreven, is de beste manier om dit weer te geven : “ Een jaar van belangrijke evoluties ligt nu achter ons : de nakende noodgedwongen maar onvermijdelijke samenwerking van Leuvense Clubs is zo’n feit, noodgedwongen omwille van de overname van Café Sport, maar onvermijdelijk en zeker nodig voor het voortbestaan van de Filatelie in Leuven. De contacten worden intenser en een samenwerking op het vlak van de clubbladen dringt zich op. Twee ledenbladen met weinig bladzijden maar veel informatie… “

De Algemene Vergadering met de standaard agenda werd in dit blad aangekondigd. De veilinglijst bevatte 57 kavels en er werd een lijst gepubliceerd met info wat leden verzamelen.

In het volgend Loven Boven nummer vinden we een lang editoriaal, waarin staat dat de voorzitter en ondervoorzitter ontslag hadden genomen zodat  AV zonder hen werd gehouden. De contacten voor samenwerking werden stopgezet. Voor de opvolging werd gedacht aan Rudy De Vos , de vorige voorzitter, die de functie van voorzitter aanvaardde.

In het editoriaal van nr. 372 roept de nieuwe voorzitter op tot meer discipline en controle bij de werking van de ruildienst en de bibliotheek.

De nieuwe redacteur Joseph Roose bracht in dit nummer het door Frederic De Blauwe geschreven 8 pagina’s tellende artikel “ De geallieerde bezettingszegels van Duitsland ” en de door Rudy De Vos samengestelde beperkte studie “ een (poging tot) plaatreconstructie (OBC 415) “. 

Op 19 september om 14:30 uur verzorgde Joseph Roose een les met onderwerp de Belgische postzegel gecatalogeerd als nummer 30.

Op 17 oktober (115 loten) en 7 november (114 loten) werden verkopen onder leden gehouden en de jaarlijkse postzegelbeurs in het Redingenhof ging door op zondag 6 december.

In tijdschrift nummer 373 werd het aangepaste reglement voor de verkoop onder leden gepubliceerd en werden enkele zaken bijgestuurd :

  • het lidgeld voor 2016 zodat ieder, al dan niet geabonneerd op “De Postzegel“, evenveel bijdraagt aan de vereniging,
  • de materiaaldienst : een kleine bijdrage voor de kosten,
  • de ontleenperiode geherdefinieerd en de boete voor laattijdig terugbrengen.

Het artikel “ Variëteiten op de Belgische rouwzegel van Z.M. Koning Albert I” van Rudy De Vos verscheen in dit nummer.

2016: in het eerste nummer van het tijdschrift vernamen we dat de Algemene Vergadering door ging op 6 februari met de gebruikelijke agenda. Op deze vergadering gaf de voorzitter nota van de vergadering die het vorige bestuur in december 2015 had met andere Leuvense kringen. Er werd afgesloten met een verkoop onder leden.

Op 5 maart verzorgde Rudy De Vos een les over de Belgische uitgifte “de Merode”.

Er werden twee relatief korte berichten gepubliceerd: “ 200 jaar veldslag van Waterloo “ van Casimir Van Roy en “ Beschouwingen omtrent nr. 30 – 10 c groen” van Joseph Roose.

Vanaf Loven Boven nr. 375 nam Rudy De Vos de redactie van Joseph Roose over.

In dit nummer vinden we het volledige artikel “De Hongaarse hyperinflatie van 1945 -1946 “ dat werd geschreven door Freddy Poelmans, het schema van de les van 5 maart alsook het verslag van de AV. Er werd aangekondigd dat café Sport eind juni deuren sluit.

Uit de contacten met de nieuwe uitbaters van café Sport bleek na enkele maanden dat het beter was om voor onze bijeenkomsten een nieuwe locatie te vinden. De bibliotheek hadden we reeds voor de eigenlijke sluiting van café Sport ondergebracht bij Shurgard en eind juni hadden wij reeds afspraken gemaakt wat betreft een nieuwe locatie. Onze eerste bijeenkomst in de bovenzaal van St.-Jean, Martelarenplein 2 te Leuven ging door op zaterdag 20 augustus.

 In Loven Boven nummer 376 vinden we een artikel over de omgekeerde Dendermonde (nr. 182A) van Freddy Poelmans. Met “Displaced Persons kampen “ van Tony Dewit werd het 1ste van dit driedelig artikel gebracht.

Op 16 april  (269 loten) en 15 oktober (225 loten) werd verkopen onder leden gehouden. Op zondag 4 december ging de jaarlijkse postzegelbeurs in het Redingenhof door.

In het laatste nummer van Loven Boven werd gestart met het driedelig artikel “ Franz-Joseph I van Oostenrijk-Hongarije “ van Rudy De Vos. In een korte bijdrage was er aandacht voor een Philascop.

Het editoriaal van Loven Boven 378 begint als volgt : “ Sinds meer dan een jaar vind je berichten over samenwerking tussen Leuvense postzegelverenigingen. Dit initiatief hebben wij steeds actief gesteund, doch om diverse redenen gaat dit niet door. Meer uitleg hierover is voorbehouden aan de Algemene Vergadering. “   Deze AV ging door op 4 februari en werd afgerond met de traditionele verkoop onder leden.

Voor het verslag verwijzen we naar de hierop volgende Loven Boven publicatie.

In dit nummer werd eveneens de agenda 2017 gepubliceerd. Tony Mombaerts bezorgde ons een twee pagina’s lang bericht over het postverkeer in Europa.

In Loven Boven nr. 379 schreef de voorzitter een vier pagina’s lang editoriaal dat omzeggens volledig gewijd was aan “Veilingen op internet “. Op 3 pagina’s had Freddy Poelmans het over “Restauraties en vervalsingen”. Het gedeelte van de bibliotheeklijst dat handelt over “België en koloniën” werd eveneens opgenomen.

In Loven Boven nr. 380 werd begonnen met het eerste deel van het driedelig artikel “ De postale uitgiften met de beeltenis van koning Peter II: de laatste koning van Joegoslavië “ van Rudy De Vos.

De lijst catalogi werd eveneens opgenomen. Het artikel “ De staande Helvetia “ van Freddy Poelmans werd volledig in dit nummer gepubliceerd.

Op 4 maart 2017 verzorgde de voorzitter een les over Belgische aantekenstrookjes. De eerste les “ Druktechnieken “ werd op 20 mei verzorgd door Frederic De Blauwe. Van beide lessen verscheen een tekst in Loven Boven.

De verkoop onder leden van 15 april bevatte 241 loten, deze van 15 juli 272 loten en de verkoop in het vierde kwartaal 149 loten. De 33ste Postzegelbeurs ging door op 3 december.

Uit het editoriaal van nr. 381 : op 16 augustus 2017 gaf de uitbaatster aan dat het café in de nabije toekomst zou sluiten in het weekend. Ze gaf ons wat tijd om hierover na te denken en uiteindelijk beslisten we om voortaan op weekavonden te vergaderen. Er kwam een enquête aan te pas, iets bijschaven wat betreft uren en dagen : we houden het sindsdien op de 1ste en 3de dinsdag, ten vroegste 18:00 uur tot 21:00 uur.

Ook in dit nummer o.a. “ Afstempelingen die het woord DEPART bevatten “ van Rudy De Vos. Er werd plaats gemaakt voor enkele oude Leuvense prentbriefkaarten van het Martelarenplein.

De voorzitter vroeg in het editoriaal van het tijdschrift nr. 382 om de vragen voor de AV op voorhand door te sturen. De Algemene Vergadering werd gehouden op 22 februari (agenda op pag.25)

Dit nummer bevat ook een verslag van de eerste Chinese postzegeltentoonstelling te Leuven op 27 september en van de postzegelbeurs van 3 december 2017.  Leuvense prentbriefkaarten Bondgenotenlaan en Brabantplein  te Leuven op vier pagina’s uit de verzameling van Kristel Kouwer.

In het editoriaal van nr. 383 wordt aandacht besteed aan een steeds terugkerend discussiepunt: de bijeenkomsten en de locatie. Het bestuur verklaart dat ze hiermee continu begaan is.

Van Kristel Kouwer krijgen we het artikel “ Kiezen is verliezen” waarin op 7 pagina’s het gebruik van prentbriefkaarten wordt aangemoedigd. Het eindigt met “ Indien prentbriefkaarten gebruikt worden als communicatiemiddel kunnen zowel de inhoud van de teksten, als de postale kenmerken ons heel wat informatie verschaffen. “

In dit nummer werd eveneens het eerste van een vijfdelig artikel “ De postale uitgiften met de beeltenis van Victor-Emmanuel III “ van Rudy De Vos gebracht.

Er is een verslag van de viering van de leden op de AV die 50 of meer jaren lid waren. Op 17 april ging een verkoop onder leden door.

De ruildag ging door op 5 juni 2018.

Nieuw in het nummer 383 zijn de pagina’s met de oude prentbriefkaarten van de Leuvense stadschouwburg. De lotenlijst voor de verkoop onder leden op 17 juli telt 241 items. Het reglement verkoop onder leden is opgenomen.

In het laatste nummer van 2018, 385, wordt herinnerd aan de 34ste postzegelbeurs die doorging in het Redingenhof op 2 decem-ber. In het editoriaal wordt vooruit gekeken : het jubileumjaar 2019. Een viering? Het bestuur kreeg de organisatie toevertrouwd van een voorverkoop op 24 augustus 2019 met een regionale competitieve tentoonstelling. O.a. de uitgifte van een velletje met 5 zegels met de afbeelding van Leuvense pleinen werd vooropgesteld. Hierbij aansluitend werd een kort verslag van Philexnam 2018 en het bericht “Tentoonstellen “ gepubliceerd. In dit nummer krijgen we van de hand van Kristel Kouwer het 1ste van het tweedelig artikel “ Kazernes in Leuven “ voorgeschoteld.

Op 16 oktober werd een verkoop onder leden georganiseerd.

  1. Dit jaar schrijven we “65”. Omdat het, behalve met de jaarlijkse postzegelbeurs in het Redingenhof, zolang geleden is dat we met de vereniging naar buiten traden en omdat we de kans op een voorverkoop met de uitgifte van postzegels over Leuven aan ons niet wilden laten voorbijgaan, hebben we beslist om van 2019, zoals in 2004, een feestjaar te maken.

Speciaal aan deze voorverkoop is niet zozeer het feit dat de voorverkoop van 24 augustus 2019 reeds de 11de met tentoonstelling is die onze club organiseert, doch wel dat dit de 1ste voorverkoop is met een tentoonstelling met wedstrijdkarakter. Door het feit dat er de laatste jaren slechts 5 voorverkopen per jaar zijn, is het logisch dat de verplichte tentoonstelling een competitief karakter heeft.

De viering van dit jubileum is niet volledig indien een speciale activiteit onder leden ontbreekt. Op 23 november heffen we het glas op 65 jaar K.V.B.P. Leuven.

386 of het eerste nummer van 2019. Het editoriaal. De voorzitter denkt dat er zich onder de intensieve gebruikers van de ruildienst een kandidaat ruilmeester bevindt. Intussen probeert het bestuur het vlammetje aan te houden. De voorzitter stelt de zaal voor waar de voorverkoop zal doorgaan en probeert de leden warm te maken met een drie pagina’s vullende tekst over de mogelijkheden van competitief tentoonstellen. De agenda en lotenlijst van de Algemene Vergadering van 5 februari is in dit nummer opgenomen alsook een kort verslag van de postzegelbeurs van 2 december 2018.

Casimir Van Roy zorgde voor extra reclame door op 15 februari een interview te geven op de Radio 2. Ook de geschreven pers wijdde tot tweemaal toe een artikel over zijn bedenkingen bij de dubbele uitgifte van het Leuvens stadhuis op het velletje “Pleinen van Leuven”.

Een tekst van anderhalve pagina met meer uitleg over de voorverkoop en info over onze organiserende vereniging werd spijtig genoeg, wegens te lang” niet opgenomen. Op 23 mei stuurden we een korte persmededeling doch niettegenstaande beloften is de publicatie in lokale bladen in de schuif gebleven.

In het editoriaal nr. 387 komen beide aandachtspunten van vorige keer aan bod: de ruildienst en tentoonstellen. Er is verslag van de Algemene Vergadering opgenomen. In  “ bibliotheeknieuws “ wordt de nieuwe verzameling van “ De Postzegel “ voorgesteld.

Een artikel met gelopen prentbriefkaarten leidt tot een verhaal dat Kristel Kouwer vertelt in “ Saint Amour pour toujours of salut en bonjour … Liefdeshistorie in het oude Leuven “.

Op 10 april werd een verkoop onder leden gehouden met 218 loten en op 18 juni kregen we de ruildag onder leden.

Met het verschijnen van het nr. 388 van Loven Boven zijn we dicht bij de VVK van 24 augustus 2019. Op het laatste ogenblik werd een extra bijdrage van Casimir Van Roy toegevoegd waarin alle zegels met betrekking op Leuven aangehaald en getoond worden. Er werd een lotenlijst opgenomen voor de verkoop onder leden van 16 juli 2019. Kristel Kouwer zorgde voor het 1ste van een vijfdelig artikel met titel “ Het rector De Somerplein – in de harten van de Leuvenaars nog steeds het “ Plas Fosj ”.

Er  werd opgeroepen om zaterdag 23 november 2019 vrij te houden. Er werden afspraken gemaakt om die dag het 65 jarig bestaan te vieren.

De tentoonstelling werd officieel geopend om 11:00 uur. Voorzitter Rudy De Vos zorgde voor de inleiding, Ivan Van Damme vertegenwoordigde de Landsnond, Veerle Verhelst sprak in naam van bephila en Denise Vandervoort opende meteen speech in naam van de stad.

De VVK met beurs en competitieve tentoonstelling werd door de deelnemende partijen (bezoekers, tentoonstellers, bpost, handelaars) positief aangevoeld. Het kleine organisatiecomité kon rekenen op enkele bereidwillige leden, doch de opbouw en afbouw van de tentoonstelling kon slechts dankzij externe hulp op tijd worden voltooid.

Het organisatiecomité is fier over het feit dat elke deelnemer, ook die zonder quotatie, huiswaarts keerde met minstens 1 boek. Er namen 4 leden met 7 verzamelingen deel aan de tentoonstelling (Rudy de Vos – Tony Dewit – Laurens Dumont – Kristel Kouwer). Zij vulden 19 van de 88 deelnemende kadervlakken en behaalden mooie resultaten : van groot zilver tot groot verguld zilver. Twee kregen zelfs een speciale prijs.

De verkoop van mystamps had niet het verhoopte succes, doch de vraag naar deze zegels bleef ook nadien bestaan.

Wat de viering van het 65 jarig bestaan van onze club betreft: in het laatste nummer van het jubileumjaar, nr. 389, vinden we het feestmenu voor een gezamenlijk diner in de “Nieuwe Tijd” in de Parijsstraat en dit voorafgegaan door een ontvangst op het Leuvens stadhuis om 11:00 uur .

Tijdens dit samenzijn werden de oud-bestuursleden Rudi Hoste, Tony Mombaerts en Wilfried Verlinde voor hun inzet voor de vereniging in de bloemetjes gezet.