Voorverkoop met competitieve regionale tentoonstelling

Op 24 augustus 2019 organiseert de "Postzegelclub Leuven" (toen nog werkend onder de naam K.V.B.P. - Afdeling Leuven) in samenwerking met de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen K.L.B.P. vzw., bpost en bephila een regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter in de verschillende disciplines (zie hiervoor www.klbp.be), Don Bosco Centrum, Ortolanenstraat 6 te 3010 Kessel-Lo (Leuven) met voorverkoop van de postale uitgiften Breughel, Diversiteit, Pleinen van Leuven en Rinus Van de Velde. 

Inschrijvingsformulier onderaan

Competitief tentoonstellen.

Niet lang na het verschijnen van de eerste postzegel werden deze kunstwerkjes al verzameld.  De verzamelaar behoorde hoofdzakelijk tot de gegoede burgerij. Reeds in 1870 werd in Frankfurt de eerste tentoonstelling gehouden. Pas na WOII werd deze hobby meer en meer beoefend door het grote publiek hetgeen de algemene bekendheid vergrootte. Als we het over hobby”s hebben, laten leken al eens hun mening kennen. Een oordeel komt of gevoelsmatig tot stand of is het gevolg van gebrek aan of van verworven kennis ter zake. Het postzegelverzamelen wordt al eens door leken geklasseerd als een simpele bezigheid dat bovendien nog veel verloren geld kost. Men vergeet echter dat bijna elke hobby, na een aantal jaren van bestaan, voornamelijk door het aantal beoefenaars of de groeiende hoeveelheid beschikbaar hobbymateriaal, belangrijke veranderingen ondergaat.

Het postzegelverzamelen is al lang niet meer alleen het volgens cataloognummer of uitgiftedatum bewaren van postzegels, postkaarten en andere items gefabriceerd door de postdiensten.  Tal van verzamelaars distantieerden zich reeds in de jaren 50 van de vorige eeuw van de traditionele manier van postzegel verzamelen en concentreerden zich op postwaardestukken, gestempeld materiaal, luchtpost … tal van onderwerpen. Deze nieuwe vormen om de hobby te bedrijven, betekenden een meerwaarde en het logisch gevolg hiervan is dat beoefenaars zich met elkaar ook in deze nieuwe disciplines willen meten hetgeen uiteindelijk uitmondt in een verbreding van de competities. Momenteel wordt er competitief tentoongesteld in 10 disciplines.

Maar … bent u reeds op de hoogte … of niet?

Op 24 augustus 2019 is Leuven (Kessel-Lo) voor de eerste maal gastheer voor een organisatie van een filatelistische tentoonstelling met wedstrijdkarakter. Onze vereniging organiseert ter gelegenheid van de voorverkoop van de Belgische uitgiften “pleinen van Leuven”, “Pieter Bruegel de oude”, “diversiteit” en “Rinus Van De Velde, zelfportret” de regionale competitieve tentoonstelling voor de regio Brabant. Deze regio is 1 van de 9 regio’s of provincies die de Landsbond telt en is eigenlijk de unitaire provincie Brabant die in 1995 werd gesplitst in de nieuwe provincies Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. In 2019 worden ter gelegenheid van de 5 geplande voorverkopen regionale of provinciale competitieve tentoonstellingen georganiseerd (zie pag. 23). Aan elk van deze competities kan elk lid van een vereniging die is aangesloten bij de Landsbond (K.L.B.P.) deelnemen.

Uiteraard zijn met het tentoonstellen in elk van deze disciplines een aantal voorschriften van kracht en worden de verzamelingen beoordeeld aan de hand van vooropgestelde criteria.

Verzamelingen worden in de discipline “traditionele filatelie” zowel als bij de “postgeschiedenis ingedeeld bij één van volgende tijdsperioden: vóór 1875 – van 1875 tot 1945 – vanaf 1945.

In de traditionele discipline kunnen alle aspecten van de filatelie aan bod komen inclusief deze zaken die in andere disciplines passen, zolang ze een bijdrage leveren aan het verhaal.  Het verhaal dient te worden voorgesteld in een plan. Zowel de ontstaansgeschiedenis van de postzegel, de speciale kenmerken, plaatreconstructies, eventuele vervalsingen alsook het gebruik van de postzegel(s) kunnen aan bod komen, zolang het filatelistisch materiaal betreft. Cinderella’s horen niet thuis in dergelijke verzamelingen.

Postgeschiedenis werd als een nieuwe discipline erkend op het F.I.P. congres van 1975 te Madrid. Dergelijke verzamelingen kunnen naast omslagen, brieven, gestempelde zegels, gelopen postwaardestukken ook andere postale documenten bevatten, met het doel, volgens een vooraf opgesteld plan, een bepaald aspect of onderwerp van de postgeschiedenis te illustreren.

Een verzameling thematische filatelie bevat postzegels en andere filatelistisch materiaal dat een gekozen thema behandeld. Het thema is gedetailleerd in een plan vervat en het gebruikte materiaal is van een zo ruim mogelijke verscheidenheid. De stukken dienen op de geschiktste manier bij te dragen  tot het vertellen van het verhaal. Verzamelingen die zich beperken tot een rangschikking van postzegels van verschillende landen  met de afbeelding van eenzelfde onderwerp zijn geen thematische verzamelingen.

 In de jeugdfilatelie vindt men inzendingen van de jonge filatelisten, individu of collectief, van 13 tot 21 jaar. De inzendingen worden in leeftijdscategorieën gerangschikt. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemer.

In de discipline maximafilie worden uitsluitend maximakaarten tentoongesteld. De samenstellende elementen – postzegel, geïllustreerde postkaart en afstempeling – dienen aan strikte voorwaarden te voldoen. De verzameling moet aanvangen met een plan dat het onderwerp en de inhoud beschrijft.

In de aërofilatelie staat het verzenden van post door de lucht centraal. De verzamelaar richt zich tot allerhande poststukken die met luchtpostdiensten werden vervoerd en heeft aandacht voor vliegroutes, tarieven en afstempelingen. Postzegels voor de luchtpost, postwaardestukken, proeven, plaatreconstructies en papiersoorten zijn geschikt materiaal. Niet-postaal materiaal dat zich richt tot de pionierperiode is een belangrijk element in de ontwikkeling van de luchtpostdiensten.

 Een astrofilatelistische verzameling is gestoeld op historische, technische en wetenschappelijke aspecten die verbonden zijn met ruimteonderzoek en ruimteprogramma’s. Belangrijke stukken zijn de filatelistische items die afgestempeld werden op controlecentra, onderzoekslabo’s, lanceerbasissen en opleidingscentra of op de plaats van een belangrijk evenement. Een andere bron zijn de door de postdienst overhandigde documenten voor verzending met ballonnen, raketten, ruimtetuigen, enz.

Postwaardestukken kunnen worden getoond volgens een gekozen criteria: op chronologische of geografische basis, doch ook op basis van het beoogde gebruik.  Ook hier kunnen proefdrukken worden gebruikt.

In een verzameling Open Filatelie wordt een onderwerp behandeld overeenkomstig het opgestelde plan. Het is de deelnemer toegestaan niet-filatelistisch materiaal te gebruiken doch er moet minimum 50% filatelistisch materiaal aanwezig zijn. Dit laatste moet van een grote verscheidenheid zijn en het gebruikte niet-filatelistisch materiaal dient in principe origineel te zijn en fysisch te voldoen om met de gestandaardiseerde kaders tentoon te stellen. 

De discipline fiscale filatelie kan postfrisse of gebruikte fiscale zegels van officiële organen bevatten. De ontstaansgeschiedenis, proeven, de kenmerken van het product (papiersoort, drukprocédé, …) inclusief afwijkingen zijn eveneens aangewezen.

Prentbriefkaarten is een zeer recentelijk gewonnen tentoonstellingdiscipline. De kaarten dienen een illustratie te bevatten en voor de ongebruikte exemplaren moet worden aangetoond dat ze kunnen verstuurd worden zonder briefomslag. Het tentoongestelde geheel dient een geografisch of thematisch onderwerp behandelen.

We voegen hieraan toe: tentoonstellen 1-kader. Deze verzamelingen kunnen tot elke hierboven besproken discipline behoren en worden bij de beoordeling ingedeeld bij thematische of niet-thematische inzendingen.

Een tentoonstellingskader betekent 4 rijen van 4 bladen formaat A4, ook wel te stofferen met bladen formaat A3 in zoverre de kader volledig is gevuld.

De tentoonsteller dient ervan uit te gaan dat er steeds een plan dient te zijn, ook al is dit hier niet altijd vermeld. Meer info wat betreft opbouw, te gebruiken materiaal en beoordelingscriteria vindt men op de website www.klbp.be – rubriek disciplines.

Beste leden, als u nog nooit heeft deelgenomen aan een competitieve tentoonstelling, doe het dan dit keer, sla de niet verplichte pre-competitieve leerschool over en snuif de sfeer op die rond dergelijke regionale tentoonstelling hangt. Het is een unieke kans, zo dicht bij huis. Uiteraard zijn de inzendingen van  verzamelaars die reeds aan competitieve tentoonstellingen hebben deelgenomen, zeer welkom.

In het tijdschrift Belgaphil dat half januari 2019 per post bij u thuis wordt afgeleverd, bevindt zich een inschrijvingsformulier. Per verzameling waarmee u deelneemt dient u een inschrijvingsformulier in te vullen.  Een fotokopij kan, per post bezorgd of een persoonlijk afgegeven of per email doorgestuurd. Onvolledig ingevulde exemplaren kunnen niet.

De vooropgestelde einddatum voor inschrijvingen is vastgelegd op 15-04-2019.

NIEUWE EINDDATUM INSCHRIJVINGEN

5 MEI 2019

 

 

Bijzonder tentoonstellingsreglement van de Regionale competitieve postzegeltentoonstelling voor Brabant 24 augustus 2019  in het „Don Bosco Centrum” te Kessel-Lo

 

Artikel 1 – Dit reglement geldt voor FILA LEUVEN 2019, een regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter voor leden van verenigingen die bij de K.L.B.P. – F.R.C.B.P. zijn aangesloten.

 

Artkel 2 – De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Raad van Bestuur van de K.L.B.P. – F.R.C.P.B. die de organisatie ervan heeft toevertrouwd heeft aan de K.V.B.P. – Afdeling Leuven (aangesloten onder het nummer 262) met als correspondentieadres FILA LEUVEN 2019, p.a. Rudy De Vos, Naamsesteenweg 382 bus 31, 3001 Heverlee (rudy.devos2@telenet.be).

 

Artikel 3 – Voor deze tentoonstelling gelden het Algemeen tentoonstellingsreglement van de K.L.B.P. – F.R.C.P.B., het Reglement regionale tentoonstellingen met wedstrijdklasse, alle bepalingen die in dit Bijzonder tentoonstellingsreglement vastgelegd zijn, alsook de bijzondere en aanvullende reglementen voor  de verschillende disciplines.

 

Artikel 4 – De tentoonstelling zal doorgaan op 24 augustus 2019 in “Don Bosco Centrum“, Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo.

 

Artikel 5 – Voor deze tentoonstelling kan worden ingezonden voor alle filatelistische disciplines, volwassenen  en jeugd:  aërofilatelie, astrofilatelie, 1-kader, fiscale filatelie, jeugdfilatelie, maximafilie, open filatelie, postgeschiedenis, postwaardestukken, geïllustreerde prentbriefkaarten, thematische filatelie en traditionele filatelie.

 

Artikel 6 – Het inschrijvingsformulier, samen met het plan van de verzameling, moet uiterlijk op 15 april 2019 aan het organisatiecomité overhandigd of toegezonden worden.

 

Artikel 7 – Zodra het organisatiecomité op de hoogte wordt gesteld van de toewijzing van het aantal kadervlakken zal de beslissing van de commissaris tentoonstellingen aan de inzenders worden medegedeeld.

 

Artikel 8 – De kaderhuur bedraagt 5 € per kadervlak. Voor de jeugdklasse wordt geen kadergeld gevraagd.  Bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Het bedrag dient uiterlijk op 20 juni 2019 vereffend te zijn door overschrijving op de financiële rekening van K.V.B.P. – Afdeling Leuven : BE41 4317 1327 4110 t.a.v. K.V.B.P. – Afdeling Leuven met vermelding “kadergeld FILA LEUVEN 2019”. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 9 – De verzameling dient op afzonderlijke bladen te worden voorgesteld. Een verzameling in een album als  aanvulling op de tentoongestelde vlakken wordt niet in aanmerking genomen. Op de achterzijde van ieder blad moeten een volgnummer en de identiteit van de inzender vermeld worden. Bovendien zal ieder blad zich in een doorzichtige beschermingsmap bevinden. Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden. De jurygesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 24 augustus vanaf 15:00 uur (na aanmelding vooraf).

 

Artikel 10 – De deelnemers of hun gevolmachtigden dienen de inzendingen in de kaders te monteren op vrijdag 23 augustus 2019. Dit zal gebeuren onder toezicht van een lid van het organisatiecomité of door een aangestelde afgevaardigde. Het aanvangstuur zal later worden meegedeeld. Iedere deelnemer dient de inzending uit de kaders te verwijderen zaterdag 24 augustus 2019 na de proclamatie en dit onder georganiseerd toezicht. Niet afgehaalde inzendingen worden vanaf 26 augustus 2019 aangetekend verzonden naar de eigenaar. De risico’s en kosten van de toezending van de verzameling zijn ten laste van de inzender.

 

Artikel 11 – Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en brand van de inzendingen. Deze kosten worden gedragen door de K.L.B.P. – F.R.C.P.B. Het organisatiecomité draagt zorg voor bewaking en beveiliging van de tentoongestelde inzendingen, doch aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor het tentoongestelde.

 

Artikel 12 –  FILA LEUVEN 2019, noch de K.L.B.P.- F.R.C.P.B., noch de functionarissen, bestuurders of leden van een van hen, noch het organisatiecomité, zijn werknemers, vrijwilligers of bezoldigde medewerkers, noch de commissarissen, evenmin als de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het verlies van of welke andere schade ook toegebracht aan een inzending of andere eigendom voortspruitend uit om het even welke reden of oorzaak.

 

Artikel 13: Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor dit Bijzonder tentoonstellingreglement, indien noodzakelijk en in overleg met het provinciaal comité, te wijzigen en passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. Die beslissingen zijn definitief en niet voor verhaal vatbaar.