Wedstrijd 2021

 

Periode:

De looptijd van de wedstrijd bedraagt ongeveer 1 jaar. Indien de bijeenkomsten gedurende een bepaalde tijd niet kunnen plaatsvinden, wordt de wedstrijd stilgelegd en vooruit geschoven in de tijd voor eenzelfde periode.

De wedstrijd:

De wedstrijd bestaat uit verschillende opgaven. Het resultaat van het zoekwerk (de juiste filatelistische items) om tot de beste oplossing te komen, dient op één van de vergaderingen aan de wedstrijdleiding te worden voorgelegd die punten zal toekennen overeenkomstig een vooraf opgesteld schema.  Voor elke opgave kunnen tijdens en na de clubbijeenkomsten de juiste filatelistische items worden verzameld met de bedoeling om een zo hoog mogelijke score te behalen.

Opdrachten:

Elke opdracht begint met een tekst die een aantal onderwerpen bevat. Deze onderwerpen zijn de basis van het filatelistisch materiaal dat dient te worden gezocht.

Het materiaal

Er mogen per opdracht maximum 10 filatelistische items aan de wedstrijdjury worden aangeboden, te kiezen uit de lijst ” filatelistische items en puntentabel ”. Elk item mag slechts 1x worden gebruikt.

Tijdstippen:

De opdrachten zijn beschikbaar op specifieke clubbijeenkomsten (zie  “data bijeenkomsten 2021 “).

Het voorleggen van de oplossingen dient aan de voorzitter vooraf te worden gemeld (datum bijeenkomst en uur) en  te gebeuren ten laatste op de voorgeschreven bijeenkomst voor die opdracht. Voor elke vergadering dat de oplossing vroeger wordt voorgelegd, krijgt de deelnemer 3 punten extra. Te laat aangeboden oplossingen krijgen geen punten.

De deelnemer maakt op voorhand een lijstje met een korte beschrijving van de voorgelegde stukken. Indien er geen lijstje voorhanden is zal de wedstrijdleiding zelf een lijst maken en worden 5 punten afgetrokken van het behaalde totale aantal punten. De voorgelegde filatelistische items zijn eigendom van de deelnemer en worden na de evaluatie terug door de deelnemer meegenomen. De lijst wordt door de wedstrijdleiding bijgehouden.

Puntenschema:

Punten worden gegeven volgens de ” filatelistische items en puntentabel ”. De wedstrijdleiding neemt uiteindelijk de beslissing, ook als er enige onenigheid is.

Prijzen:

De 5 deelnemers met de hoogste punten in het eindklassement ontvangen in volgorde van het aantal behaalde punten een deelbare aankoopkaart. Hiermee kunnen via de club filatelistische items worden aangekocht: materiaal, items uit ruilboekjes, loten uit de verkoop onder leden, catalogi.

De grootte van de aankoopkaarten is:

1ste prijs: €100,00 – 2de prijs : €75,00 – 3de prijs: €60,00 – 4de prijs: €40,00 – 5de prijs : €25,00

Verduidelijking:

De deelnemer dient zich te houden aan de onderwerpen. Zo kan voor “de universiteit van Luik (l’université de Liège)” de zegel van de universiteit, doch geen afbeelding van eender welk gebouw, e.d. in Luik worden gebruikt.

Voor “de universiteit van Luik (l’université de Liège), opgericht in 1817 tijdens het bewind van Willem I”  kan men ook  de onderwerpen 1817 (is spijtig genoeg geen bestaande Belgische postcode, zodat er geen Belgische stempel kan worden getoond), de universiteit van Luik (N/F) alsook Willem I (Nederland) of Guillaume I (Groot Hertogdom Luxemburg) gebruiken.

 

Ophalen : de deelnemer kan op die data de opgave met dit volgnummer op de bijeenkomst persoonlijk afhalen en is automatisch geregistreerd als deelnemer aan deze opgave (vb. opgave 3 kan opgehaald worden op 18 mei of 8 juni).

 

Inleveren: Dit is de uiterste datum dat de deelnemer al zijn filatelistische items voor de opgave met dit volgnummer op de bijeenkomst voorleggen (vb. 18 mei voor opdracht 2). Voor elke bijeenkomst dat de deelnemer al zijn filatelistische items eerder indient dan de in de tabel ingeschreven bijeenkomst krijgt hij 3 punten extra (vb. voor opdracht 3 : indienen op 20 juli = + 3 punten ; op 6 juli = + 6 punten; op 22 juni = + 9 punten ; op 8 juni = + 12 punten).