Wedstijd 2023 is gestart op 21 februari 2023 

Wedstrijdreglement 2023

 

De wedstrijd:

De wedstrijd bestaat uit 6 opdrachten. Het ophalen van de opdrachten en het inleveren van de oplossingen zijn slechts mogelijk op vooraf vastgelegde bijeenkomsten. De door de deelnemers voorgelegde oplossingen worden geëvalueerd en de hierdoor ontstane puntenrangschikking bepaalt wie aanspraak maakt op 1 van de 5 prijzen. In principe zijn de wedstrijdcriteria geldig voor de volledige wedstrijd.

Deelnemen:

Iedereen die het lidgeld voor 2023 heeft betaald (€7,00 of €27,00) kan aan de wedstrijd deelnemen. Men is niet verplicht om aan alle opdrachten deel te nemen.

Opdrachten:

Bij elke opdracht hoort een vragenlijst. Voor meerkeuzevragen is geen ander dan één van de voorgestelde keuzen correct.

Het filatelistisch materiaal:

De voorgelegde filatelistische items zijn eigendom van de deelnemer en worden na evaluatie door de deelnemer terug meegenomen. Deze items kunnen slechts éénmaal worden gebruikt.

Het antwoordformulier:

De antwoordformulieren worden door de wedstrijdleiding bijgehouden.

Periode:

De wedstrijd start op 21 februari 2023 en eindigt op 19 december 2023. In deze periode kan geen boek, brochure, e.d. behalve catalogen worden uitgeleend zonder toestemming van de voorzitter.

Indien de bijeenkomsten gedurende een bepaalde tijd niet kunnen plaatsvinden, wordt de wedstrijd stilgelegd en vooruit geschoven in de tijd voor eenzelfde periode.

Tijdstippen:

De data waarop de opdrachten kunnen worden opgehaald en de oplossingen kunnen worden ingeleverd, werden opgenomen in de “agenda bijeenkomsten 2023” in Loven Boven nr. 402 op pagina 27. Men vindt er ook meer info over “ophalen” en “inleveren”. 

Het voorleggen van de oplossingen dient te gebeuren ten laatste op de voorgeschreven bijeenkomst voor die opdracht.

Quotering:

Punten worden gegeven in overeenstemming met de opgavecriteria, die kunnen verschillen naargelang de opdracht . Als er enige onenigheid is, neemt de wedstrijdleiding een definitieve beslissing.

Prijzen:

De 5 deelnemers met het hoogste puntenaantal in het eindklassement ontvangen in volgorde van het aantal behaalde punten een aankoopkaart. Hiermee kunnen via de club filatelistische items worden aangekocht : materiaal, items uit ruilboekjes, loten uit de verkoop onder leden, catalogi.

In geval van gelijke punten zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven.

De grootte van de aankoopkaarten is: 1ste prijs: €100,00 – 2de prijs : €75,00 – 3de prijs: €60,00 – 4de prijs: €40,00 – 5de prijs : €25,00

 

 

Wedstrijdreglement 2022

De wedstrijd:

De bedoeling van deze wedstrijd is tweevoudig : meer uit het verzamelen van postzegels halen en de aanwezigheid van de leden op de bijeenkomsten stimuleren. De wedstrijd bestaat uit 6 opdrachten. Het ophalen van de opdrachten en het inleveren van de oplossingen zijn slechts mogelijk op vooraf vastgelegde bijeenkomsten. De door de deelnemers voorgelegde oplossingen worden geëvalueerd en de hierdoor ontstane puntenrangschikking bepaalt wie aanspraak maakt op 1 van de 5 prijzen. In principe zijn de wedstrijdcriteria geldig voor de volledige wedstrijd.

Deelnemen:

Iedereen die het lidgeld voor 2022 heeft betaald (€7,00 of €22,00) kan aan de wedstrijd deelnemen. Men is niet verplicht om aan alle opdrachten deel te nemen.

Opdrachten:

Bij elke opdracht hoort een onderwerpenlijst. De onderwerpen zijn samen met de criteria de basis van het filatelistisch materiaal dat dient te worden gezocht. Elk item in beide lijsten (onderwerpenlijst en criterialijst) mag slechts éénmaal per opdracht worden gebruikt. Een voorbeeld (niet in de onderwerpenlijst) is bijgevoegd.

Het filatelistisch materiaal:

Er mogen per opdracht maximum 10 filatelistische items aan de wedstrijdjury worden aangeboden. De deelnemer dient het ingevulde formulier samen met de filatelistische items voor te leggen tijdens vooraf bepaalde bijeenkomsten. De voorgelegde filatelistische items zijn eigendom van de deelnemer en worden, na de evaluatie, door de deelnemer terug meegenomen. Deze items kunnen slechts éénmaal worden gebruikt. 

Het overzichtsformulier:

De deelnemer maakt op voorhand een lijstje met een korte beschrijving van de voorgelegde stukken. De info over de onderwerpen (A tot W) en kenmerken (1 tot 6) dienen eveneens te worden ingevuld. Indien er geen of een onvolledig lijstje voorhanden is, zal de wedstrijdleiding zelf een lijst maken en wordt 1 punt afgetrokken van het behaalde totale aantal punten per onvolledig of niet beschreven voorgelegd item. De lijst wordt door de wedstrijdleiding bijgehouden.

Periode:

De wedstrijd start op 4 januari 2022 en eindigt op 20 december 2022. Indien de bijeenkomsten gedurende een bepaalde tijd in 2022 niet kunnen plaatsvinden, wordt de wedstrijd stilgelegd en vooruit geschoven in de tijd voor eenzelfde periode.

Tijdstippen:

De data waarop de opdrachten kunnen worden opgehaald en de oplossingen kunnen worden ingeleverd, werden opgenomen in de “agenda bijeenkomsten 2022” in Loven Boven nr. 397 op pagina 16. Men vindt er ook meer info over “ophalen” en “inleveren”. 

Het voorleggen van de oplossingen dient te gebeuren ten laatste op de voorgeschreven bijeenkomst voor die opdracht. Voor elke clubbijeenkomst dat de oplossing vroeger wordt voorgelegd, krijgt de deelnemer 3 punten extra. Te laat aangeboden oplossingen krijgen geen punten.

Quotering:

Punten worden gegeven in overeenstemming met de wedstrijdcriteria. De tabel kan worden aangepast indien de wedstrijdleiding het nodig acht. De wedstrijdleiding neemt uiteindelijk de beslissing, ook als er enige onenigheid is. 

Prijzen:

De 5 deelnemers met het hoogste puntenaantal in het eindklassement ontvangen in volgorde van het aantal behaalde punten een aankoopkaart. Hiermee kunnen via de club filatelistische items worden aangekocht : materiaal, items uit ruilboekjes, loten uit de verkoop onder leden, catalogi.

In geval van gelijke punten zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven. De schiftingsvraag maakt deel uit van de 6de opdracht.

De grootte van de aankoopkaarten is: 1ste prijs: €100,00 – 2de prijs : €75,00 – 3de prijs: €60,00 – 4de prijs: €40,00 – 5de prijs : €25,00

Dit reglement vervangt het vorige reeds ter kennisgeving verspreidde reglement.