De "Postzegelclub Leuven" werd opgericht op 24 november 1954 onder de naam K.V.B.P. - groep Leuven voor onbepaalde duur. Zij is een zelfstandig werkende vereniging met eigen bestuur en is zelf organisatorisch en financieel verantwoordelijk en bevoegd voor haar eigen welzijn en voor het nastreven van het doel van haar bestaan. De vereniging is gevestigd te Leuven.

De "Postzegelclub Leuven" werkt samen met de regionaal werkende organisatie “Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars v.z.w.”, is lid van de nationale organisatie “Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Fédération Royale des Cercle Philatélique de Belgique” en van de Cultuurraad van Leuven.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, haar leden en derden, die betrokken zijn bij het postzegelverzamelen, te brengen tot een hogere graad van kennis van postzegels, het filatelistisch denken aan te moedigen en de contacten tussen leden te stimuleren om de onderlinge vriendschap te bevorderen. Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

Zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden beschouwd, is het de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die het nastreven van het doel bevorderen, zoals:

  • het beleggen van vergaderingen voor alle leden op data door het bestuur bepaald.
  • het verspreiden van een tijdschrift.
  • het onderling ruilen van filatelistisch materiaal in de ruimste zin van het woord, inbegrepen het verzorgen van een ruildienst.
  • het organiseren van filatelistische manifestaties zoals voordrachten, tentoonstellingen , kongressen en wedstrijden.

In deze zin kan zij eveneens overgaan tot het organiseren van filatelistische verkopingen onder leden, van tombola’s, filatelistische beurzen en verkopen van filatelistisch materieel, doch slechts voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het nastreven van het doel van de vereniging.

Voor al de hierboven aangehaalde activiteiten tekent de "Postzegelclub Leuven"