Huishoudelijk reglementen bij de diensten aangeboden aan de leden.

Ruildienst - Bibliotheek - Materieeldienst - Verkoop onder leden

 

 Reglement ruildienst.

 

Ieder lid kan individueel en op eigen risico deelnemen aan deze dienst.

Inzenders van boekjes voor de circulatiedienst dienen gebruik te maken van circulatieboekjes die beantwoorden aan de algemeen geldende criteria. Ze zijn verkrijgbaar zijn tegen € 0,40 per exemplaar.

Op de voorkant van het kaft wordt het lidmaatschapsnummer vermeld in het daartoe voorziene vak. De bladzijden van de boekjes dienen doorlopend te worden genummerd.

Alleen feilloze zegels mogen in de boekjes voorkomen. Tweede keuszegels mits vermelding, worden geduld voor betere waarden.

De zegels worden, hetzij zorgvuldig ingeplakt met gomstrookjes van goede kwaliteit, hetzij in beschermende zakjes e.d. ondergebracht, om verlies te voorkomen. Cataloognummer, quotering in de munt van de gebruikte cataloog en gewenste verkoopprijs worden vanzelfsprekend vermeld. De bedragen worden opgeteld per bladzijde en per boekje op de achterkant van het kaft ingeschreven, waar ook het aantal zegels moet worden vermeld. De totale verkoopwaarde dient per boekje minimum € 25,00 te bedragen, terwijl de zegelwaarden tot op de cent worden afgerond.

De aldus klaargemaakte boekjes (aantal onbepaald) moeten overhandigd worden aan de ruilmeester tijdens de vergaderingen, die voor de verzending en de afrekening zal zorgen. De boekjes worden in zendingen van 10 stuks verzonden.

De teruggave van de boekjes en de afrekening gebeuren zo vlug mogelijk na afloop van de rondzending. Van het bedrag der verkochte zegels wordt steeds 12 % afgehouden. Gebeurlijke bijkomende kosten zijn ten laste van de inzender.

Bij het uitnemen van zegels merkt de koper het ledige vakje met zijn / haar lidmaatschapsnummer of zijn / haar naam of initialen.

De koper vermeldt op zijn afrekeningformulier: naam, lidmaatschapsnummer, nummers van de circulatieboekjes (vermeld op de frontpagina), pagina- en zegelnummers, alsook de bedragen. Hij maakt het totaal per boekje en het globale totaal, vooraleer zijn rekening te vereffenen. Dit laatste bedrag wordt steeds verhoogd met 5 % en het algemeen totaal eventueel afgerond tot de hogere cent.

Het vervangen of het ontvreemden van zegels is ten strengste verboden en wordt beschouwd als diefstal.

Zware overtredingen hebben de uitsluiting tot gevolg, onafgezien van eventuele gerechtelijke vervolgingen.

Door hun deelname aan de circulatiedienst verklaren de leden dit reglement volledig te kennen en zich aan de bepalingen ervan te onderwerpen.

Betwistingen van welke aard ook worden door het Bestuur van de Postzegelclub Leuven beslecht. De door dit Bestuur getroffen beslissingen zijn zonder beroep.

 

 

Reglement bibliotheek.

 

De beschikbare boeken, katalogen, folders en periodieken werden in rubrieken ondergebracht als volgt:

  • Algemeen.
  • België en koloniën.
  • Catalogen.
  • Europese landen.
  • Index.
  • Luchtpost.
  • Thema.
  • Wereld.

 De items zijn beschreven in een bibliotheeklijst; zij worden hierna boek(en) genoemd.

 Elk lid die zijn/haar lidmaatschapsbijdrage voor het lopende kalenderjaar heeft voldaan heeft het recht boeken uit de bibliotheek te ontlenen. Men moet minimum 3 maanden lid zijn en maandelijks naar de clubbijeenkomst komen. Een bibliotheeklijst is beschikbaar in de bibliotheek.

 De boeken worden uitgeleend tijdens de bijeenkomsten in het vergaderlokaal.

 Het volume van een boek wordt bepaald door de aantekeningen in de lijst en is ondeelbaar.

 De ontlener verbindt er zich toe:geen aantekeningen aan te brengen in de boeken, het boek de volgende vergadering terug te bezorgen in de staat waarin het door hem/haar werd ontvangen. In geval van verlies, het bedrag terug te betalen zodat de vereniging het boek opnieuw kan aanschaffen.

 Teneinde de bibliotheek verder te kunnen uitbreiden, wordt per boek een huurgeld gevraagd. Dit bedraagt € 0,50 per boek of kataloog voor de periode tot de daarop volgende vergadering.

 Voor elk boek en elke periode (tot de daarop volgende vergadering) dat het boek niet tijdig werd binnengebracht, bedraagt de boete € 2,00.

 Het bestuur behoudt zich het recht voor: zeldzame werken slechts ter plaatse te laten raadplegen, in de toekomst iedere uitlening te ontzeggen aan leden die de boeken niet tijdig terugbezorgen, leden uit te sluiten indien de uitgeleende boeken binnen de zes maanden niet zijn teruggebracht.

Iedere vraag tot uitlenen wordt steeds gericht aan de bibliothecaris.

Boeken en catalogi kunnen alleen worden uitgeleend van 19:30 tot 20:00 uur. De uitleentermijn is slechts verlengbaar indien er geen zich geen andere ontlener  

 

Reglement materieeldienst.

 

Elk lid in regel met zijn lidmaatschap kan filatelistisch materieel, literatuur en katalogen inbegrepen, aanschaffen via de vereniging tegen gunstige voorwaarden. De prijs hangt af van de korting die de verkoper toepast. In de aangerekende kostprijs zit 5% inkomsten voor de vereniging.

Bestellingen worden geplaatst bij de verantwoordelijke voor de materieeldienst, die nakijkt of het gevraagde materieel in voorraad is.

Voor het plaatsen van een bestelling wordt een bestelformulier gebruikt dat door de aanvrager duidelijk ingevuld, gedateerd en ondertekend wordt. Telefonisch gemaakte bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

Na levering worden de goederen per bestelformulier ter beschikking gesteld in het vergaderlokaal, waar zij kunnen worden afgehaald. Het bestelformulier wordt gedateerd en ondertekend voor ontvangst. De betaling gebeurt aan de penningmeester of bij afwezigheid aan een vervangend bestuurslid.

Afgehandelde bestelformulieren worden door de penningmeester verzameld.

Leden die na verloop van twee maanden de bestelde goederen niet hebben afgehaald, worden in het tijdschrift Loven Boven hiertoe aangespoord. Indien zij hieraan geen gevolg geven, zullen de kosten vanaf een volgende aanmaning ter hunner laste zijn.

Leden die misbruik maken van de materieeldienst kunnen door het bestuur worden ontzegd om in de toekomst van deze dienst gebruik te maken.

 

Reglement verkoop onder leden.

 

Elk lid in regel met zijn lidmaatschap heeft het recht kavels in te zenden die aan de gestelde eisen voldoen.

Bij elke zending voegt de verkoper een begeleidende lijst in tweevoud met vermelding van naam, voornaam, lidmaatschapsnummer, post- of bankrekeningnummer, cataloognummer en quotering, evenals de verlangde inzetprijs. Elk lot zal vergezeld zijn door een beschrijvend verkoopformulier dat op aanvraag gratis ter beschikking wordt gesteld. De begeleidende lijst kan eveneens per email worden opgestuurd. De vraagprijs is minimum €1,00 per lot.

De lotenlijsten samen met de loten dienen ten laatste op de vooraf vastgelegde dag in het bezit te zijn van de veilingmeester. Worden deze laattijdig ontvangen, dan zal het lid dat tijdig zijn lotenlijst inleverde voorrang genieten. Indien teveel loten mochten voorhanden zijn, behoudt het Bestuur zich het recht voor de overtollige loten in een latere verkoping op te nemen.

De verkoping is uitsluitend toegankelijk voor de leden van Postzegelclub Leuven en voor de leden van verenigingen waarmee een samenwerkingsakkoord is gesloten. Zij zijn in het bezit van een geldige lidmaatschapskaart.

De verkoping geschiedt per opbod, en wel als volgt:

                             van       1    tot     6 Euro :   +   0,20 Euro

                             van       6    tot   25 Euro :   +   0,50 Euro

                             meer  dan          25 Euro :   +   1,00 Euro

De inzenders van loten dienen zich aan deze schaal te houden voor het bepalen van de inzetprijs.

Schriftelijke orders dienen zich eveneens aan deze regel te houden en moeten uiterlijk 3 dagen voor de verkoopdatum in het bezit zijn van de veilingmeester.

Een opgeld van 5% wordt aangerekend ten laste van de koper. De verkoper betaalt 5% op het bedrag waaraan de loten worden toegewezen.

De hoogste bieder is koper.

De betaling geschiedt contant; gekochte loten worden niet afgeleverd dan tegen betaling of na voordien gestorte gelden. Na afloop van de verkoping is er gelegenheid, tegen gelijktijdige betaling, de gekochte loten mede te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad wordt de kopers de rekening toegezonden welke binnen tien dagen na afloop van de verkoping moet zijn betaald, waarna de gekochte loten in ontvangst kunnen worden genomen, of toezending onmiddellijk zal plaatshebben.

Het eigendomsrecht gaat op de koper over bij de levering.

Alle loten worden verkocht zoals zij ter verkoping worden gebracht. Mocht één der postzegels of postwaarden een niet beschreven gebrek vertonen, dan dient de verantwoordelijke voor de verkoop onder leden binnen de 4 werkdagen hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Na onderzoek van de klacht wordt de koper en de verkoper van de beslissing op de hoogte gebracht, zodat de zaak ook financieel kan worden afgehandeld. Loten toegewezen aan aanwezige kopers worden in geen geval teruggenomen, terwijl vergissing in de schattingen geen recht geven op vernietiging van de aankoop.

Ieder lid wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, zodat de koper zich niet op zijn lastgever kan beroepen.

Alle geschillen worden uitsluitend door het bestuur van de vereniging beslecht. Voor onverkochte loten die na de verkoping worden verkocht, gelden de regels beschreven in punt 9.7. Na afloop van de verkoping neemt de veilingcommissie de nodige tijd om afrekeningen op te stellen en loten per koper te groeperen, waarna kopers elk afzonderlijk worden opgeroepen voor betaling en afhaling der loten.

Noch de verantwoordelijke voor de verkoop, noch de "Postzegelclub Leuven" kan verantwoordelijk worden gesteld voor de verkoop van valse zegels.